Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie
Serdecznie witamy na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Za jej pośrednictwem przekazujemy Państwu praktyczne informacje dotyczące struktur adwokackich oraz bieżących wydarzeń. Na stronie również wiele informacji dla przedstawicieli szczecińskiej adwokatury. Dowiedz się więcej ›

aktualności

Bezpłatne porady prawne PRO BONO – 18 kwietnia 2015r. godz. 9.00-15.00

Wykaz kancelarii (plik do pobrania)

„Malowane Pędzlem i Czasem” – obrazy autorstwa sędzi Małgorzaty Jankowskiej w adwokackiej Galerii „Pod Żabotem”

(więcej)

W dniu 20 marca 2015 r. o godz. 18.00 kustosz Galerii „Pod Żabotem” adwokat Jerzy Piosicki uroczyście oznajmił otwarcie wystawy obrazów namalowanych przez Sędzię Sądu Okręgowego w Szczecinie Panią Małgorzatę Jankowską. W piątkowy wieczór w siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej zebrało się liczne grono admiratorów sztuki Sędzi artystki. Obecni byli przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych – sędziowie, prokuratorzy, radcowie prawni i oczywiście adwokaci z Dziekanem ORA w Szczecinie Włodzimierzem Łyczywkiem na czele.

Pani Małgorzata Jankowska w dużej mierze kopiuje obrazy starych mistrzów malarstwa tak polskiego jak i światowego. Wśród dwunastu obrazów udostępnionych gościom galerii delektować się można wiernymi kopiami obrazów pędzla Jerzego Kossaka, Władysława Podkowińskiego, Leona Wyczółkowskiego czy Josepha Williama Turnera. Jeden z obrazów stanowi autorską koncepcję Sędzi. Wieczór ze sztuką zakończył mini koncert muzyczny tria adwokackiego (adw. Bartłomiej Mużyło - fortepian, adw. Paweł Zacharzewski – gitara, adw. Robert Marzec – perkusja), przyjęty z entuzjazmem przez obecnych gości galerii. Nie mamy wątpliwości, że o tej trójce będzie jeszcze głośno.

Zapraszamy do Galerii „Pod Żabotem” na wystawę wyjątkowej twórczości Sędzi Małgorzaty Jankowskiej.

Zdjęcia z wystawy: Weronika Łyczywek

Pod Żabotem Pod Żabotem
Pod Żabotem Pod Żabotem
Pod Żabotem


Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 23 lutego 2015 r.

(więcej)

W sprawach osobowych Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie uwzględniła wniosek o wpis na listę adwokatów SIA pani Moniki Starosty. Nadto Rada skreśliła trzy osoby z listy aplikantów adwokackich – w dwóch przypadkach na wniosek osób zainteresowanych, z uwagi na zmianę ich miejsca zamieszkania.

Ustalono terminy sprawdzianów dla aplikantów I roku aplikacji, które odbędą się w maju i czerwcu br., a także terminy kolokwium dla aplikantów I i II roku. Uchwalono składy osobowe komisji przeprowadzającej sprawdzian dla I roku aplikacji (adw. Włodzimierz Łyczywek, adw. Wiesław Fafuła i adw. Andrzej Zajda), komisji przeprowadzającej kolokwium dla I roku aplikacji (adw. Andrzej Zajda, adw. Marek Padee i adw. Joanna Szałańska) oraz komisji przeprowadzającej kolokwium dla II roku aplikacji (adw. Marcjusz Szczepański, adw. Mariusz Weissgerber, adw. Andrzej Zajda). W toku posiedzenia omówiono sprawy bieżące, m.in. przebieg konkursu krasomówczego w Szczecinie dla aplikantów Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Dziekan ORA w Szczecinie adw. Włodzimierz Łyczywek przedstawił sprawę, która wpłynęła do izby, a dotyczy ewentualnej możliwości doprowadzenia gazu do budynku, w którym znajduje się lokal szczecińskiej adwokatury. Sprawę przekazano adw. Zbigniewowi Wierzbińskiemu celem ustalenia zasadności takiej inwestycji. Dziekan omówił również kwestię integracji środowiskowej - opowiedział się za koniecznością częstszego brania udziału w spotkaniach okolicznościowych organizowanych w ramach izby. Kolejne posiedzenie ORA w Szczecinie wyznaczono na dzień 30.03.2015 r.

Mecenas Bartłomiej Sochański wyróżniony przez Prezydenta Niemiec Krzyżem Zasługi I Klasy

(więcej)

W dniu 11 lutego 2015 r. w Starym Ratuszu na Podzamczu w Szczecinie ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Pan Rolf Nikel odznaczył Pana Mecenasa Bartłomieja Sochańskiego Krzyżem Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, przyznanym przez Prezydenta Niemiec Joachima Gaucka. Odznaczenie to otrzymują nieliczni cudzoziemcy, w przypadku Pana Mecenasa B. Sochańskiego zadecydowało o tym Jego wieloletnie zaangażowanie w rozwój kontaktów polsko-niemieckich, w tym działania na rzecz utworzenia Euroregionu Pomerania i rozwoju partnerstwa Pomorza Zachodniego z Meklemburgią – Pomorzem Przednim. Nie trzeba przypominać, że Pan Mecenas od wielu lat pełni funkcję konsula honorowego RFN w Szczecinie. Wśród gości, którzy licznie stawili się na uroczystość w głównej sali Starego Ratusza, nie zabrakło przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, w szczególności adwokatów.

Panu Mecenasowi serdecznie gratulujemy!

Mecenas Bartłomiej Sochański Mecenas Bartłomiej Sochański

Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2015 r.

(więcej)

W sprawach osobowych Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie rozpoznawała sprawę aplikantki adwokackiej, która podczas trzyletniej aplikacji nie zaliczyła wszystkich kolokwiów. Rada skreśliła ją z listy aplikantów adwokackich. Poza tym podjęto uchwały w sprawach zainicjowanych na wniosek osób zainteresowanych – m.in. dotyczących wpisu na listę aplikantów adwokackich i skreślenia z niej, z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania wnioskujących aplikantów.

Adw. Piotr Dobrołowicz zreferował przebieg posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2015 r. w Warszawie. W jego trakcie omówiono aktualny porządek prawny regulujący postępowanie dyscyplinarne, które pozostało w rękach samorządu adwokackiego. Ostatnia nowelizacja wzmocniła rolę rzecznika dyscyplinarnego, który będzie wybierany przez zgromadzenie izby. Nadto jest niemal pewne, że nowelizacja procedury karnej wejdzie w życie w lipcu 2015 r. Zmieniony został regulamin przeprowadzania konkursów krasomówczych. Obecnie aplikanci naszej izby będą konkurować z aplikantami z izb w Poznaniu, Łodzi i Zielonej Górze. Omówiono również ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie dyscyplinarnej radcy prawnego, w którym sąd wskazał, iż nie można karać dyscyplinarnie radcy za niewykonywanie obowiązku szkolenia zawodowego. W gronie członków NRA dominuje pogląd, że orzeczenie to ma charakter wyjątkowy i sprzeczny z dotychczasową linią orzeczniczą. Nie powinien on zmienić praktyki izb adwokackich w zakresie egzekwowania od ich członków obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie postanowiła wyznaczyć termin zwyczajnego zgromadzenia Szczecińskiej Izby Adwokackiej na dzień 13 czerwca 2015 r.

Adw. Mikołaj Kołecki zreferował sprawę konieczności powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz Administratora Systemów Informatycznych (ASI) Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Konieczność formalnego powołania wynika ze zmian w ustawie o ochronie danych osobowych. Rada postanawia powołać Administratora Bezpieczeństwa Informacji w osobie adw. Mikołaja Kołeckiego.

Ponadto omówiono obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych dla wszystkich adwokatów od 1 marca 2015 r.
W dniu 20 lutego 2015 r. odbędzie się konkurs krasomówczy dla aplikantów adwokackich.
Dziekan ORA adw. Włodzimierz Łyczywek omówił zmiany Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej oraz nowelizację ustawy Prawo o adwokaturze, które weszły w życie w grudniu 2014 r. (kadencja rad 4 lata, zmiany w sprawach dyscyplinarnych, wybierany rzecznik w głosowaniu powszechnym).
Dofinansowano kwotą 1.000 zł organizację balu aplikanta. Adwokat Mirosław Łopatto wskazał, że w 2016 r. Szczecin zamierza zorganizować Spartakiadę Prawników.

Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na dzień 23 lutego 2015 r.

Bal Adwokata, Cafe 22, 7 lutego 2015

(więcej)

Dziekan ORA i Klub Adwokata serdecznie zapraszają na Bal Szczecińskiej Izby Adwokackiej, który odbędzie się w dniu 7 lutego 2015r. W tym roku będziemy się bawili prawie w chmurach - w Cafe 22 w biurowcu Pazim.

Początek balu o godzinie 20.00, zapewniamy muzykę na żywo, DJ-a , wyborne jedzenie oraz loterię fantową. Liczymy na zabawę na najwyższym poziomie w Szczecinie i bezchmurne niebo.

Bilety w cenie 220 zł od osoby można nabywać w okresie od 19 stycznia 2015 roku do 30 stycznia 2015 roku u Pani Ani Węgrzynowskiej w siedzibie ORA.

Sala przeznaczona jest na 100 osób i wszyscy będą mogli podziwiać panoramę Szczecina.

Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2014 r.

(więcej)

W sprawach osobowych Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie rozpoznawała wnioski o skreślenie trojga osób z listy aplikantów adwokackich Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Nadto wyraziła zgodę, by pięcioro aplikantów kontynuowało swoją aplikację w innych izbach adwokackich. Pozytywnie rozpoznano także wniosek o powtarzanie roku przez jedną z aplikantek, a także kolejny wniosek - o wpis na listę aplikantów adwokackich.

Następnie omówiono sprawę regulaminu rezerwacji pokoi w ośrodku wypoczynkowym w Niechorzu. Adw. Piotr Dobrołowicz oraz adw. Marcjusz Szczepański zreferowali dwa projekty regulaminu. Po krótkiej dyskusji rada uchwaliła regulamin (jego tekst zamieszczamy w odrębnej wiadomości).

Adw. Piotr Dobrołowicz i dziekan ORA adw. Włodzimierz Łyczywek zreferowali sprawę składki na wydawnictwo Palestra. Składka dla każdego adwokata z tego tytułu wyniesie 10 zł.

Rada postanowiła rozłożyć aplikantom opłatę roczną za aplikację adwokacką na 3 raty - płatne do końca stycznia, marca i maja 2015 r.

Zatwierdzono w dalszej części posiedzenia preliminarz budżetowy Szczecińskiej Izby Adwokackiej na rok 2015 r.

Dziekan ORA adw. Włodzimierz Łyczywek zreferował przebieg posiedzenia plenarnego NRA w Krakowie. NRA podjęła uchwałę nr 19/2014 dotyczącą zasad uchwalania diet dla członków okręgowych rad adwokackich, która zbieżna jest z dotychczasową praktyką izby szczecińskiej.

Na koniec posiedzenia rada postanowiła ustalić nową stawkę wynagrodzenia członków komisji przeprowadzających sprawdziany i sprawdziany poprawkowe dla aplikantów I roku Szczecińskiej Izby Adwokackiej, która stanowić będzie iloczyn stawki 70 zł i liczby aplikantów adwokackich biorących udział w sprawdzianie, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za dzień pracy nie może być niższe niż 500 zł.

Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na dzień 19 stycznia 2015 r.

Regulamin rezerwacji pokoi w ośrodku wypoczynkowym Szczecińskiej Izby Adwokackiej w Niechorzu

(więcej)

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 r., uchwaliła Regulamin rezerwacji pokoi w Ośrodku Wypoczynkowym Szczecińskiej Izby Adwokackiej w Niechorzu.

Regulamin rezerwacji pokoi w ośrodku wypoczynkowym
Szczecińskiej Izby Adwokackiej w Niechorzu

zatwierdzony uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 r.

§1
Przedmiot regulaminu

Przedmiotem regulaminu jest ustalenie zasad rezerwacji pokoi w ośrodku wypoczynkowym w Niechorzu należącym do Szczecińskiej Izby Adwokackiej (nazywanej dalej Izbą).
Wysokość opłat za korzystanie z pokoi reguluje odrębna uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie.

§ 2
Zasady rezerwacji

1. Rezerwacji pokoi można dokonywać w siedzibie Izby lub drogą elektroniczną lub pisemnie na adres Izby. Złożenie rezerwacji oznacza wpisanie osoby zgłaszającej się (nazywanej dalej rezerwującą) na listę osób zainteresowanych skorzystaniem z danego pokoju.
2. Potwierdzeniem rezerwacji pokoju jest uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50 % wartości opłaty za korzystanie z pokoju w terminie objętym rezerwacją.
3. Opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet opłaty za korzystanie pokoju w zarezerwowanym okresie.
4. Opłatę rezerwacyjną należy uregulować najpóźniej w terminie do 7 dni od daty złożenia w Izbie rezerwacji na rachunek bankowy Izby z wpisem w tytule przelewu: Opłata rezerwacyjna (z podaniem rodzaju pokoju i terminu rezerwacji) bądź gotówką w siedzibie Izby.W przypadku braku uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w tym terminie,zgłoszenie rezerwacjiulega automatycznie wygaśnięciu.
5. Opłata rezerwacyjna winna być uzupełniona do wysokości 100 % wartości opłaty za korzystanie z pokoju za cały okres rezerwacji najpóźniej na 40 dni przed rozpoczęciem korzystania z zarezerwowanego pokoju. W przypadku nieuzupełnienia opłaty rezerwacyjnej w tym terminie, rezerwacja ulega automatycznie anulowaniu, a dokonana wcześniej opłata rezerwacyjna zostaje zwrócona rezerwującemu.
6. Rezerwujący może anulować rezerwację do 30 dni przed zgłoszonym terminem rozpoczęcia korzystania z zarezerwowanego pokoju. W takim przypadku Izba zwróci mu całość wpłaconej przez niego opłaty rezerwacyjnej.
7. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 6, Izba zwróci rezerwującemu wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną tylko w sytuacji, gdy pokój zarezerwuje na ten termin (zapłaci za niego) inna osoba.
8. Rezerwacja pokoju w sytuacji, gdy do planowanego rozpoczęcia terminu korzystania z niego pozostaje mniej niż 30 dni jest możliwa jedynie po uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 % wartości opłaty za korzystanie z pokoju za cały okres objęty rezerwacją. Anulowanie rezerwacji w tym przypadku następuje na zasadach wskazanych w ust. 7.

Bal Prawnika, Hotel Park, 14 lutego 2015 r.

(więcej)

Uprzejmie informujemy, że szczeciński oddział ZPP serdecznie zaprasza szczecińskich adwokatów, a także sędziów, prokuratorów, notariuszy, radców prawnych, komorników i kuratorów sądowych na Bal Prawnika, który odbędzie się 14 lutego 2015 roku o godz. 19.00 w hotelu „Park Hotel” przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (http://www.parkhotel.szczecin.pl).

Bilety w cenie 220 zł (od osoby) dostępne będą od 20 stycznia 2015 roku, jednak już teraz można dokonywać rezerwacji e-mailowej, pisząc na adres zarząd@zppszczecin.pl (w treści wiadomości prosimy podać imię, nazwisko i liczbę rezerwowanych biletów). Informacje na temat balu dostępne są na stronie internetowej ZPP, fanpage’u (www.facebook/zppszczecin) i pod numerem telefonu 504 074715 – u pani SSR Katarzyny Grodź.

Egzamin adwokacki 2015

(więcej w linku „informacje dla aplikantów”)

XII SZCZECIŃSKI TURNIEJ BRYDŻOWY PRAWNIKÓW O PUCHAR DZIEKANA ORA W SZCZECINIE

(więcej)

W sobotę 13 grudnia 2014 r. w siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej przy Placu Batorego 3 w Szczecinie odbył się XII Szczeciński Turniej Brydżowy Prawników o puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie.

W turnieju brało udział 9 par, a wśród nich adwokaci, sędziowie i radcowie prawni. W tym doborowym gronie najlepiej rozgrywała para mieszana: radczyni prawna Agata Pyclik-Chojenka i ławnik DżemilPółtorzycki. Miło nam poinformować, że drugie miejsce zajęła para adwokacka Bartłomiej Sochański i Piotr Dobrołowicz. Puchar zwycięzcom wręczył dziekan ORA w Szczecinie Włodzimierz Łyczywek, który również brał udział w turnieju.

Szkolenie zawodowe z wykorzystaniem programu IDEA

(więcej)

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie przypomina, że zgodnie z uchwałą nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, każdy adwokat zobowiązany jest uzyskać 12 punktów szkoleniowych, co odpowiada 12 godzinom szkolenia.

Za dziekanami izb krakowskiej i wrocławskiej, zachęcamy do korzystania z serwisu IDEA (www.idea-adw.org), którego aktywny link znajduje się także na stronie serwisu adwokatury. Zakup dostępu do wykładu umożliwia uzyskanie 1 punktu. Ilość wykładów zamieszczonych na platformie umożliwi wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.

W imieniu zarządu szczecińskiego oddziału Zrzeszenia Prawników Polskich

informuję, że w dniu 5 grudnia 2014 r. (piątek) o godz. 18:00 w siedzibie ZPP o/Szczecin przy ul. Rayskiego 23/3 (siedziba OIRP Szczecin) odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące przygotowań do Ogólnopolskiej Spartakiady 2016 r.
(więcej)

Chcielibyśmy, żeby spotkanie osiągnęło następujące efekty:
- uzgodnienie formuły organizacyjnej, w ramach której przygotowana zostanie Spartakiada;
- przygotowanie wstępnego harmonogramu prac,
- wyłonienie zespołu osób chętnych do bezpośredniej koordynacji przygotowań imprezy.

Wszystkich zainteresowanych organizacją spartakiady serdecznie zapraszamy.
Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o rozesłanie powyższej informacji do członków Izby.

serdecznie pozdrawiam

w imieniu Zarządu ZPP o/Szczecin
adw. Bartłomiej Mużyło

Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 17 listopada 2014 r.

(więcej)

W pierwszej kolejności rozpoznano sprawy osobowe. Na listę aplikantów adwokackich naszej izby wpisano Alicję Strzałkowską – Turzańską, Marcina Kryszko i Krzysztofa Błażejewskiego. ORA w Szczecinie wyraziła zgodę apl. adw. Adriannie Szczecińskiej na przeniesienie do Izby Adwokackiej w Warszawie, apl. adw. Markowi Kozakowi - na przeniesienie do Izby Adwokackiej we Wrocławiu, a apl. adw. Darii Głowackiej - na przeniesienie do Izby Adwokackiej w Koszalinie. Z listy aplikantów adwokackich Szczecińskiej Izby Adwokackiej skreślono natomiast Sylwię Makowską.

W dalszej części posiedzenia omówiono sprawę zmiany wysokości opłat za korzystanie z pokoi ośrodka w Niechorzu. Uznano zgodnie, że w celu równoważenia finansów ośrodka opłaty muszą wzrosnąć. Podjęto uchwałę, na mocy której od 1 stycznia 2015 r. ulegają zmianie zasady odpłatności za korzystanie z ośrodka. W zakresie podstawowym stanowi ona, że opłata dla członków SIA, w tym aplikantów adwokackich oraz emerytów adwokackich, a także pracowników SIA za korzystanie przez jeden tydzień w roku z pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł, pokoju dwuosobowego – 340 zł, pokoju trzyosobowego – 420 zł, pokoju czteroosobowego – 500 zł.
Rada ustaliła nadto, że ramowy regulamin, w którym określone zostaną zasady rezerwacji pokoi w ośrodku w Niechorzu, zostanie uchwalony na kolejnym jej posiedzeniu.

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie zarekomendowała dziekanowi ORA w Szczecinie wsparcie finansowe żeńskiej drużyny siatkarskiej, której trzon stanowią członkinie naszej izby.

Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na dzień 15 grudnia 2014 r.

„Szlachetna Paczka”

Adwokaci i aplikanci adwokaccy mogą dołączyć do wyjątkowej akcji pro bono „Wiosna Prawników i Dziennika Gazety Prawnej”. W ramach projektu „Szlachetnej Paczki” 13 grudnia adwokaci i radcy prawni udzielać będą porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej, podopiecznym Stowarzyszenia Wiosna.

(więcej)

Akcja organizowana jest wspólnie z Dziennikiem Gazetą Prawną, Stowarzyszeniem Wiosna i Krajową Izbą Radców Prawnych. Patronat honorowy objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Porady prawne udzielane będą w dniu finału projektu Szlachetnej Paczki – 13 grudnia, przez ok. cztery godziny, w 19 punktach w największych miastach Polski.

Adwokaci i aplikanci adwokaccy, którzy chcą dołączyć do akcji, mogą zarejestrować się na stronie:https://prawnicy.wiosna.org.pl

Stowarzyszenie Wiosna jest otwarte również na inną formę współpracy z prawnikami. Można dołączyć do „Klubu WiP” poprzez regularne wpłaty na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia, po 22 listopada br. można zostać darczyńcą Szlachetnej Paczki i przygotować paczkę dla konkretnej rodziny, można też ufundować indeks Akademii Przyszłości dla konkretnego dziecka, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Więcej informacji o projektach znajduje się na stronie: http://www.wiosna.org.pl

Szlachetna Paczka istnieje od 13 lat. Zapoczątkował ją w Krakowie ks. Jacek Stryczek, który z grupą studentów z duszpasterstwa akademickiego przygotował paczki świąteczne dla 30 potrzebujących rodzin. Z roku na rok akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W ubiegłym roku 530 500 darczyńców przekazało paczki 17 684 rodzinom. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom. Rodziny i ich potrzeby są starannie identyfikowane przez wolontariuszy Stowarzyszenia.

Zapraszamy do włączenia się w akcję.

/info: za NRA/

Ślubowanie aplikantów adwokackich,

(więcej)

którzy zostali wpisani na listę apl. adw. Szczecińskiej Izby Adwokackiej w dniu 13.10.2014r., odbędzie się 05.12.2014r. o godz. 11.00 w siedzibie ORA w Szczecinie przy Pl. Batorego 3.

Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 13 października 2014 r.

(więcej)

W sprawach osobowych rozpoznano sprawę o wpis na listę adwokatów pani Katarzyny Brzeskiej-Sykały, która przeniosła siedzibę zawodową z Olsztyna do Szczecina. Także z powodu przeniesienia siedziby zawodowej do Szczecina, na listę adwokatów wpisano adw. Pawła Wołodźko. Z osób, które uzyskały pozytywny wynik na egzaminie konkursowym na aplikację adwokacką, zdecydowana większość złożyła wnioski o wpis na listę aplikantów adwokackich naszej izby. Okręgowa Rada Adwakacka w Szczecinie uwzględniła 51 złożonych wniosków. Aplikantami adwokackimi SIA zostali:
Joanna Andrzejewska, Piotr Barwina, Adam Bienias, Marta Boczkowska, Magdalena Burdzy, Marcin Bury, Joanna Bytner, Paula Castillo Morales, Gabriela Chamera, Mateusz Cholewiak, Błażej Dąbrowski, Katarzyna Działa, Emilia Filipek, Bartosz Gojżewski, Karolina Grygorcewicz, Karolina Grygorczuk, Sanda Guzierowicz, Konrad Kalka, Elżbieta Kamieniak, Bartosz Kaźmierczak, Jacek Kępski, Alicja Krzyśko, Milena Kupis, Paweł Kuźniar, Dorota Lambrecht-Halla, Jędrzej Łopatto, Agata Malinowska, Magdalena Malińska, Lena Marchlewska, Marzena Młocicka, Robert Murawski, Adrian Nowitkiewicz, Aleksandra Ornacka, Małgorzata Ostapowicz, Michał Pawłowski, Ilona Piotrowska, Karina Przybyszewska, Agnieszka Sadowska, Marek Stolarczyk, Weronika Surkont, Joanna Sychulec, Piotr Szymański, Bogdan Szyrwiński, Paweł Ulchurski, Mirella Wawruszczak, Natalia Wojnar, Katarzyna Zapor, Agata Zielińska, Paulina Zielińska, Ewa Zubek i Dorota Mocny.

Adw. Piotr Dobrołowicz omówił aktualny stan przygotowań do rozpoczęcia archiwizacji dokumentów znajdujących się w posiadaniu Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Wykonanie czynności w tym zakresie zostanie zlecone wyspecjalizowanemu pracownikowi Archiwum Państwowego, gdzie po zakończeniu archiwizacji część akt zostanie przekazana.

W związku z koniecznością zapewnienia sprawnej obsługi decernatu rzecznika dyscyplinarnego, rada postanowiła powołać kolejne osoby do pełnienia funkcji zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Są nimi adw. Joanna Arendt i adw. Tomasz Rzepiejewski.

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie zarekomendowała dziekanowi ORA w Szczecinie przyznanie aplikantom adwokackim Adamowi Pachuckiemu, Magdalenie Różańskiej, Barbarze Twarowskiej, Piotrowi Walerczykowi, Patrykowi Zasuwikowi, Marcie Zielińskiej nagród pieniężnych po 500 zł z tytułu bardzo dobrych wyników uzyskanych na kolokwium rocznym.

Postanowiono także wesprzeć szczecińską edycję festiwalu filmowego „Watch Docs – Prawa Człowieka w filmie” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz piłkarski Turniej o Puchar Zrzeszenia Prawników Polskich w Szczecinie kwotami po 1.000 zł.

Do kolejnego posiedzenia rady odroczono temat wysokości opłat za pokoje w ośrodku wypoczynkowym w Niechorzu oraz ustalenia nowych zasad rezerwacji pokoi.

Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na dzień 17 listopada 2014 r.

Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2014 r.

(plik do pobrania)

Szkolenie zawodowe adwokatów w Międzywodziu - 24-26 października 2014 r. (więcej w linku kształcenie)

W dniu 28 czerwca 2014 r. w „Sali Kongresowej” Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się uroczystość ślubowania nowych adwokatów w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej

(więcej)

Szeregi miejscowej adwokatury powiększyły się o 44 osoby. Powodzenia w wykonywaniu odpowiedzialnego zawodu życzymy: Rolandowi Adamiakowi, Joannie Arendt, Robertowi Balcerowiczowi, Magdalenie Biaduń, Łukaszowi Białeckiemu, Magdalenie Borkowskiej, Izabeli Celeban, Marcie Franaszek, Piotrowi Grygierowi, Piotrowi Jankowskiemu, Maciejowi Jasiakiewiczowi, Dariuszowi Jaworskiemu, Piotrowi Kameckiemu, Magdalenie Krzesińskiej, Annie Kseń, Natalii Majchrzak, Monice Matkowskiej, Maciejowi Meteckiemu, Grzegorzowi Motakowi, Grzegorzowi Nowaczykowi, Krzysztofowi Obremskiemu, Magdalenie Pakule, Kajetanowi Pawłowiczowi, Agnieszce Salmonowicz, Aleksandrze Skinder, Bartoszowi Sochajowi, Monice Stokowskiej-Bażant, Kornelii Stolf-Peplińskiej, Anicie Swasze, Mateuszowi Szabelskiemu, Krzysztofowi Szałapskiemu, Rafałowi Szyszyło, Edycie Świderskiej, Patrykowi Taranowiczowi, Michalinie Trzcińskiej, Jakubowi Turkiewiczowi, Joannie Urban, Michałowi Wolskiemu, Katarzynie Wójcik, Magdalenie Wróblewskiej, Pawłowi Zacharzewskiemu, Mariuszowi Zasławskiemu, Bernadetcie Zausze i Dominice Żołnowskiej.

Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2014 r.

(więcej)

Z przykrością zawiadamiamy, że w ostatnim miesiącu zmarło troje członków naszej izby – adw. Tadeusz Nawrot, adw. Wiesław Praszek i apl. adw. Katarzyna Litwińska. Posiedzenie Rady rozpoczęło się od uczczenia ich pamięci minutą ciszy.

W ramach rozpoznawanych na posiedzeniu wniosków osobowych, na listę adwokatów wpisano panią Magdalenę Parobij, która po odbyciu aplikacji adwokackiej zdała w 2014 r. egzamin zawodowy.

Dziekan ORA w Szczecinie adw. Włodzimierz Łyczywek zreferował przebieg ostatniego zgromadzenia SIA (31.05.2014 r.) oraz przebieg plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się w Szczecinie w dniach 13-15 czerwca 2014 r.

ORA w Szczecinie ustaliła terminy kolokwiów dla I i II roku aplikacji. Kolokwium z zakresu prawa karnego dla I roku aplikacji odbędzie się w dniach 16 i 17 października 2014 r., zaś kolokwium z zakresu prawa cywilnego dla II roku aplikacji - w dniach 3 i 4 października 2014 r. Aplikantów I roku egzaminować będzie komisja składająca się z adw. Andrzeja Zajdy (przewodniczący), adw. Marka Padee i adw. Zbigniewa Barwiny, zaś II roku – z adw. Marcjusza Szczepańskiego (przewodniczący), adw. Mariusza Weissgerbera i adw. Andrzeja Zajdy.

Nadto Rada postanowiła wystąpić do Naczelnej Rady Adwokackiej z postulatem pilnego wprowadzenia zmian w Regulaminie aplikacji adwokackiej zmierzających do usunięcia sytuacji, w których aplikacja odbywana jest przez aplikantów bez jakiegokolwiek uregulowanego stosunku prawnego z patronem (kancelarią patronacką).

Rada nagrodziła troje aplikantów adwokackich: Ewę Oblicką, Małgorzatę Wojtysiak oraz Dominikę Szargut nagrodami pieniężnymi za osiągnięte wyniki w szkoleniu aplikanckim w wysokości po 300 zł.

Mając na uwadze uchwałę zgromadzenia Izby z 31 maja 2014 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie uchwałą powołała Komisję ds. wizerunku zewnętrznego adwokatury i komunikacji społecznej, której zadaniem będzie przygotowywanie dla rady propozycji promowania w świadomości społecznej wizerunku adwokata, aktywności społecznej adwokatów, usług świadczonych przez adwokatów jako dostępnych cenowo dla ogółu społeczeństwa, zrozumiałych i bliskich obywatelowi oraz potrzeby korzystania z ubezpieczeń ochrony prawnej.

Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na dzień 25 sierpnia 2014 r.

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w Szczecinie

(więcej)

W dniach 13-15 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. Dla Szczecińskiej Izby Adwokackiej było to wydarzenie bez precedensu - pierwszy raz w historii polskiej adwokatury Szczecin dostał możliwość jego zorganizowania. Do naszego miasta przyjechali niemal wszyscy członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej, z jej prezesem adw. Andrzejem Zwarą na czele. W piątek uroczystym bankietem w hotelu Park znamienitych gości powitał dziekan ORA w Szczecinie adw. Włodzimierz Łyczywek. Sobotnie obrady, które odbyły się w hotelu Radisson, były bardzo intensywne i dotyczyły m.in. wydatków na wydawnictwo Palestra, polityki wizerunkowej adwokatury, wynagrodzeń członków organów adwokatury i organów izb adwokackich, zakupu systemu informatycznego dla NRA i wszystkich izb adwokackich. Należy odnotować, że w trakcie posiedzenia członkowie NRA przyjęli propozycję szczecińskich adwokatów Włodzimierza Łyczywka i Marka Mikołajczyka, by powołać zespół, który zajmie się wypracowaniem koncepcji zagospodarowania i wykorzystania na potrzeby adwokatury ośrodka wypoczynkowego w Niechorzu. Po zakończeniu posiedzenia członkowie NRA mieli okazję podziwiać wyjątkowe walory Szczecina. Najpierw autokarem – zwiedzając m.in. Jasne Błonia, Różankę i siedzibę Szczecińskiej Izby Adwokackiej przy Placu Batorego. Następnie – co śmiało uznać można za rarytas – wzięli udział w kilkugodzinnym rejsie żaglowcem „Fryderyk Chopin”. Zakończeniem bogatego w atrakcje dnia był pokaz fajerwerków zorganizowanych w ramach szczecińskich Dni Morza. Szersze sprawozdanie z posiedzenia plenarnego NRA ukaże się w najbliższym numerze In Gremio.

Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej

(więcej)

W dniu 31 maja 2014 r. odbyło się coroczne Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Tuż po godz. 9.00 na sali ZUS-u, w miejscu zgromadzenia miejscowej palestry, odnotowano obecność 210 adwokatów z ogólnej liczy 326 adwokatów - członków izby (co oznacza, że na najważniejsze spotkanie samorządu adwokackiego w roku stawiło się 64 % uprawionych do głosowania).

Zgromadzenie otworzył dziekan izby – adw. Włodzimierz Łyczywek. Z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej w zgromadzeniu uczestniczyła adw. Maria Kapsa – dziekan Izby Adwokackiej w Koszalinie.

Sprawozdania z działalności rady adwokackiej, komisji rewizyjnej i sądu dyscyplinarnego za rok 2013 nie wzbudziły zastrzeżeń obecnych adwokatów. Z jednym wyjątkiem - adw. Dariusz Jan Babski i adw. Tomasz Milewski przedstawili swoje wątpliwości co do formy i zasadności uchwalenia przez Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie diet samorządowych dla jej członków. W toku dyskusji na ten temat przeważały głosy o zasadności wprowadzenia systemu wynagradzania członków rady za pracę na rzecz samorządu, zwrócono jednak uwagę na brak przeprowadzenia środowiskowych konsultacji, które - zdaniem większości zabierających głos - winny poprzedzić podjęcie uchwał o przyznaniu diet. Pokłosiem tej debaty było złożenie do komisji wnioskowej projektu uchwały nakazującej radzie adwokackiej uchylenie wszystkich uchwał dotyczących diet. Ostatecznie, za jej podjęciem głosowało 26 adwokatów, przeciwko było 88, wstrzymało się 55. Uchwała o postulowanej treści nie została więc podjęta.

Tegoroczne zgromadzenie zostanie jednak zapamiętane z innej przyczyny. Po raz w historii izby przedstawiciele naszego samorządu adwokackiego podjęli niemal jednogłośnie uchwałę o obniżeniu wysokości składki adwokackiej – i to o blisko 50 zł. Uzasadnieniem do podjęcia tej decyzji była dobra sytuacja finansowa izby, zebranie wystarczających środków do spłacenia kredytu na zakup lokalu, a nade wszystko stały wzrost liczby adwokatów szczecińskiej izby. Składka adwokacka wynosi obecnie 165 zł (nie licząc obciążeń na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej i ubezpieczenia zawodowego).

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 27.09.2014r. (więcej w linku: informacje dla aplikantów)

polecamy

W zakładce "Adwokaci" mogą Państwo znaleźć aktualne, alfabetyczne listy członków adwokatury szczecińskiej i zagranicznej wraz z adresami ich kancelarii oraz spis aplikantów adwokackich wszystkich lat.

Zapraszamy do działu "Aktualności", w którym na bieżąco umieszczamy informacje na temat istotnych wydarzeń dla naszej adwokatury.