Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie
Serdecznie witamy na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Za jej pośrednictwem przekazujemy Państwu praktyczne informacje dotyczące struktur adwokackich oraz bieżących wydarzeń. Na stronie również wiele informacji dla przedstawicieli szczecińskiej adwokatury. Dowiedz się więcej ›

aktualności

Kolejne wykłady na stronie IDeA

(więcej)

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej http://www.idea-adw.org dostępne są dwa nowe wykłady:
1. Postępowanie dowodowe przed sądem apelacyjnym w znowelizowanym k.p.k.-petryfikacja stanu dotychczasowego czy przebudowa normatywna?
2. Tzw. opinia prywatna w postępowaniu karnym po 1 lipca 2015r., które wygłosił adwokat dr hab. prof. UW Antoni Bojańczyk. Oba wykłady dotyczą zmian w procedurze karnej, które obowiązują od 1 lipca 2015 r. Wysłuchanie wykładów to dwa punkty w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z nowymi wykładami, jak również z pozostałymi - zamieszczonymi już wcześniej na platformie internetowej www.idea-adw.org.

/za: Rada Programowa IDeA, adwokaci: Paweł Gieras i Andrzej Grabiński/

Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 5 października 2015 r.

(więcej)

Tradycyjnie Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie rozpoznała na swoim posiedzeniu szereg spraw osobowych. Uwzględniła jeden wniosek o wpis na listę adwokatów oraz 19 wniosków o wpis na listę aplikantów adwokackich. Skreśliła z kolei 3 osoby z listy adwokatów – 2 osoby na skutek przeniesienia siedziby zawodowej do okręgu innej izby, 1 – na skutek wpisu na listę radców prawnych.
Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie przedłużyła na wniosek rzecznika dyscyplinarnego ORA w Szczecinie adw. Waldemara Juszczaka czas trwania siedmiu postępowań dyscyplinarnych.
Dziekan ORA w Szczecinie adw. Włodzimierz Łyczywek zreferował przebieg posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się pod koniec września w Płocku. Podniósł m.in., że NRA nie zdecydowała na nim o żadnej nowej formie protestu adwokatury w sprawie stawek adwokackich z urzędu.
Nadto poinformował zgromadzonych, że jest możliwość zakupienia lokalu sąsiadującego z lokalem izby na korzystnych warunkach. Szczegółowo przedstawił wygląd lokalu, rozkład jego pomieszczeń oraz okoliczności jego potencjalnego nabycia. ORA w Szczecinie wydelegowała dziekana oraz skarbnika rady adw. Marcjusza Szczepańskiego do zweryfikowania stanu prawnego i ustalenia warunków ewentualnego zakupu lokalu. Dziekan zadeklarował, że poinformuje członków izby o tej możliwości drogą mailową. Postanowiono także, iż w sprawie zakupu lokalu odbędzie się dodatkowe (nadzwyczajne) posiedzenie ORA.
Adw. Piotr Dobrołowicz poinformował zgromadzonych o stanie prac nad nową stroną internetową izby. Przedstawił jej wizualizację. Jednogłośnie zaakceptowano projekt strony. Można spodziewać się, że nowa strona pojawi się w internecie pod koniec tego roku.
Kolejne posiedzenie ORA w Szczecinie wyznaczono na dzień 9 listopada 2015 r.

Szczecińscy adwokaci na medal – relacja z XXVI Ogólnopolskiej Spartakiadzie Prawników

(więcej)


W dniach 9-13 września 2015 r. odbyła się XXVI Ogólnopolska Spartakiada Prawników. Sportowców gościło tym razem Stołeczne Miasto Warszawa. Wśród liczącej 48 uczestników reprezentacji województwa Zachodniopomorskiego aż 21 stanowili szczecińscy adwokaci i aplikanci adwokaccy. Z nieukrywaną radością donosimy, że jako województwo zajęliśmy III miejsce w klasyfikacji generalnej, ustępując nieznacznie śląskiemu oraz mazowieckiemu. Powyższe stanowi nie lada sukces albowiem na podium Szczecin wrócił po kilku niezbyt obfitych w sukcesy sportowe latach. Sukces smakuje tym bardziej, że w ogromnym stopniu jest on zasługą przedstawicieli Szczecińskiej Izby Adwokackiej, z których niemalże wszyscy zdobywali miejsca medalowe. Na szczególną uwagę zasługują nasi etatowi multimedaliści: adw. Joanna Nowicka – Mosiądz, adw. Maciej Twór, adw. Piotr Mazuro, którzy rokrocznie potwierdzają wyśmienitą formę i ciągle rokują na kolejne sukcesy w następnych latach. Z dumą i zadowoleniem patrzyło się na naszych szczecińskich aplikantów, których delegacja była bodaj najliczniejszą z wszystkich zawodów oraz województw. Liczbą medali, którą razem zdobyli można byłoby obdzielić niejedno województwo. Niewątpliwie każdy z nich po kolei zasłużył na uznanie i wymienienie z imienia i nazwiska, dlatego też z niekrytą satysfakcją stwierdzamy, że Szczecińska Izba Adwokacka może być dumna ze swoich podopiecznych, którzy godnie (co warte jest szczególnego podkreślenia) i zgodnie z zasadami fair play reprezentowali nasze województwo. A są to: apl. adw. Agata Urbanowska, apl. adw. Dagmara Stech, apl. adw. Małgorzata Rugor, apl. adw. Piotr Barwina, apl. adw. Krzysztof Krech, apl. adw. Paweł Ulchurski oraz apl. adw. Robert Murawski. Ich tegoroczne sukcesy, determinacja oraz zaangażowanie pozwalają z optymizmem przystąpić do organizacji kolejnej spartakiady, która już za rok odbędzie się w Szczecinie.

Fotografie: r.pr. Krzysztof Kapelczak

Nornic Walking i szkolenie adwokackie w Kołobrzegu, 24-26.09.2015

(więcej)

W dniach 24-26 września 2015 r. odbyła się pod patronatem NRA ogólnopolska impreza adwokacka „NordicWalking”, połączona ze szkoleniem zawodowym adwokatów organizowanym przez ORA w Szczecinie w hotelu AQUARIUS SPA w Kołobrzegu.
W czwartek i piątek przed południem zmiany w prawie karnym materialnym i w procedurze karnej przedstawiał uczestnikom szkolenia sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Henryk Komisarski. Tuż po nim, w piątek, szkolenie z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego przeprowadził sędzia Sądu Najwyższego pan Dariusz Zawistowski. W trakcie swojego wystąpienia przedstawił on zagadnienia dotyczące interesu prawnego w postępowaniu cywilnym, regulacji zawartych w art. 76, art. 189 i art. 730.1 k.p.c. oraz orzekania o zadośćuczynieniu w związku ze śmiercią osoby bliskiej, znaczenia regulacji zawartej w art. 446 k.c., legitymacji czynnej do dochodzenia zadośćuczynienia, zbiegu roszczeń na podstawie art. 446 i art. 448 k.c., odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń, podstaw naprawienia szkody wyrządzonej przed nowelizacją art. 446 k.c. i wysokości zadośćuczynienia z uwzględnieniem judykatury SN.
Szkolenie zakończyło się sobotnim wykładem z zakresu prawa zamówień publicznych (procedury odwoławczej i postępowania przed KIO) poprowadzonego przez radcę prawnego pana Artura Chanaja.
W trakcie pobytu w Kołobrzegu odbywały się również, pod egidą NRA, imprezy sportowe, w tym bieg na 3,5 kilometra i plażowy nornic walking. Imprezie, w której wzięło ponad 100 osób z izby szczecińskiej, innych izb i zawodów prawniczych, towarzyszyła słoneczna pogoda.

Klub dyskusyjny adwokatury szczecińskiej – 3.09.2015

(więcej)

W dniu 3września 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie dyskusyjne adwokatów, którego tematem były wynagrodzenia adwokackie za sprawy z wyboru i z urzędu. Przy bardzo niskiej frekwencji, ale z udziałem dziekana ORA w Szczecinie Włodzimierza Łyczywka, rozważano pomysły, których realizacja mogłaby skłonić ministra sprawiedliwości do zmian aktualnych stawek w sprawach z urzędu.
Minister sprawiedliwości planuje obecnie rozdzielenie materii wynagrodzeń adwokackich na dwa rozporządzenia. Projekt pierwszego z nich - w sprawie stawek za czynności adwokackie z wyboru - przewiduje podniesienie opłat minimalnych o 100 %. (Z tym projektem zgadza się NRA). Drugie rozporządzenie, przekazane do konsultacji samorządowi adwokackiemu, mimo pozornych zmian, pozostawia stawki za czynności adwokacie podejmowane z urzędu na dotychczasowym poziomie. Utrwala tym samym stan, o którego zmianę adwokatura od wielu lat bezskutecznie walczy.
Dotychczasowa forma protestu, tj. nieprzekazanie do sądów tzw. listy B – listy obrońców z urzędu –nie odniosła żadnego widocznego skutku. Zdaniem obecnych na spotkaniu, niezbędne jest zaostrzenie protestu.
Przypomniano na wstępie dyskusji, że stawki nie uległy zmianie w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Obecne nie pozwalają często zrekompensować kosztów prowadzenia samych spraw, nie mówiąc o kosztach kancelarii. Jednocześnie zmiana procedury karnej – przewidująca zwiększenie kontradyktoryjności – powoduje, że praca adwokata obrońcy jest bardziej czasochłonna. By zmusić pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości do poważnych rozmów i do zmian wysokości stawek, protest powinien być odczuwalny (inne jego formy nic nie dają).
Podczas spotkania padła propozycja przeprowadzenia tygodniowego protestu adwokatów (pod nazwą: „Tydzień bez adwokatów w sprawach z urzędu”) z następującymi założeniami:
- adwokaci przez wybrany przez NRA tydzień (z odpowiednim, przynajmniej miesięcznym, wyprzedzeniem) nie uczestniczą w posiedzeniach sądowych w sprawach z urzędu,
- NRA, każda izba i każdy adwokat w swojej sprawie informują z wyprzedzeniem (minimum miesięcznym), że obrońcy lub pełnomocnicy nie wezmą udziału w posiedzeniach sądowych w sprawach z urzędu w tym terminie,
- każdy adwokat tłumaczy z wyprzedzeniem swojemu klientowi, dlaczego nie będzie uczestniczył w posiedzeniu sądowym (wykluczone jest zastępstwo), 
- NRA zadeklaruje, że pokryje koszty ewentualnych kar pieniężnych nałożonych na adwokatów przez sądy z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności (adwokaci muszą jednak zadbać o odpowiednio wczesne poinformowanie sądu o swojej nieobecności i jej przyczynie, oraz – w razie nałożenia takich kar - zaskarżać postanowienia w tym przedmiocie).
- NRA zadeklaruje, że brak świadczenia pomocy prawnej w tygodniu protestu nie oznacza złamania zasad zawartych w kodeksie etyki (w takim duchu wykładać to powinni rzecznicy dyscyplinarni w poszczególnych izbach),
- NRA i poszczególne izby nagłośnią sprawę medialnie i – przede wszystkim - przekonają adwokatów do wzięcia udziału w tej akcji,
- w ramach akcji protestacyjnej można ewentualnie przeprowadzić kilkugodzinną pikietę adwokatów przed wybranym sądem w każdej izbie adwokackiej (co pozwoli uzyskać dodatkowy rozgłos medialny na poziomie lokalnym).
Dziekan ORA w Szczecinie adw. Włodzimierz Łyczywek zadeklarował, że omówioną propozycję protestu przedstawi NRA.  

Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2015 r.

(więcej)

W sprawach osobowych Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie rozpoznała szereg wniosków, które dotyczyły następujących spraw:
- 3 wpisy na listę adwokatów miejscowej izby,
- 2 skreślenia z listy aplikantów adwokackich na wniosek zainteresowanych,
- 32 skreślenia z listy aplikantów adwokackich z uwagi na ukończenie przez aplikantów aplikacji,
- 1 skreślenie z listy adwokatów z uwagi na przeniesienie siedziby do innej izby,
- 1 zgoda dla aplikanta na powtarzanie roku szkoleniowego w trakcie aplikacji,
Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie nadto przedłużyła - na wniosek rzecznika dyscyplinarnego ORA w Szczecinie - czas trwania siedmiu postępowań dyscyplinarnych.
Następnie omówiono aktualny stan prac nad rozporządzeniami w sprawie wynagrodzeń adwokackich za sprawy z wyboru i z urzędu. Dziekan ORA adw. Włodzimierz Łyczywek podniósł, że projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie stawek za czynności adwokackie z wyboru przewiduje ich podniesienie o 100 %, natomiast stawki za czynności adwokackie z urzędu, mimo pozornych zmian, pozostać mają na dotychczasowym poziomie. To drugie rozporządzenie utrwala stan, o którego zmianę adwokatura od wielu lat bezskutecznie walczy. Dodał przy tym, że nie przekazał do sądów tzw. listy B – listy obrońców z urzędu - w ten sposób realizując formę protestu zaleconą przez NRA.
Następnie poddano pod dyskusję możliwość przeprowadzenia dalszych akcji protestacyjnych w tym zakresie. O ich formach i kierunku powinna zadecydować NRA na najbliższym posiedzeniu plenarnym w Płocku. Tym niemniej, po dyskusji podjęto uchwałę następującej treści:
Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, w wykonaniu uchwały nr 8 Zgromadzenia Szczecińskiej Izby Adwokackiej z dnia 13 czerwca 2015 r. w przedmiocie opłat za czynności adwokackie, a także z związku z treścią uchwały NRA nr 36/2015 z dnia 27 czerwca 2015 r., wobec braku jakiejkolwiek reakcji na dotychczasowy protest adwokatury wynikający z uchwały Prezydium NRA z dnia 21 lipca 2015r. (uchwała nr 84/2015):
1. postanawia przedstawić postulat Naczelnej Radzie Adwokackiej do przeanalizowania tej sytuacji na jej posiedzeniu plenarnym w dniu 19 września 2015 r. celem podjęcia bardziej sprecyzowanego zakresu działań Prezydium NRA w tym zakresie,
2. poprzeć dotychczasowe stanowisko zarówno NRA, jak i Prezydium NRA, wszakże, wobec braku reakcji Rządu RP i Ministerstwa Sprawiedliwości, zobowiązać drogą uchwały Naczelną Radę Adwokacką do opracowania przez Prezydium NRA dalej idącej formy protestu.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.
W sprawach różnych dziekan ORA w Szczecinie Włodzimierz Łyczywek omówił sprawę BOI w sądzie przy ul. Kaszubskiej. Wskazał, że udało się uzyskać od prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie zapewnienie, że adwokaci mają prawo bezpośrednio kontaktować się z wydziałami sądu oraz przeglądać tam akta w razie wystąpienia nagłych przypadków.
Kolejne posiedzenie ORA w Szczecinie wyznaczono na dzień 5 października 2015 r.

Pismo Prezesa NRA i apel Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wykładni pojęcia „osoba najbliższa” z art. 115§ 11 kk w świetle prawa do odmowy zeznań, o którym mowa w art. 182 § 1 kpk.

Sądowe biura obsługi interesanta w praktyce adwokackiej – spotkanie dziekana ORA w Szczecinie z prezesami szczecińskich sądów

(więcej)

W dniu 13 sierpnia 2015 r. dziekan ORA w Szczecinie adw. Włodzimierz Łyczywek wraz z dziekan OIRP w Szczecinie r.pr. Alicją Kujawą spotkał się z prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie sędzią Haliną Zarzeczną oraz prezesami obydwu szczecińskich sądów rejonowych (sędzią Zofią Piwowarską i sędzią Robertem Burym) w celu omówienia sposobu obsługi adwokatów i radców prawnych w sądowych biurach obsługi interesanta.
Spotkanie to było efektem uprzedniego skierowania pisma dziekana ORA w Szczecinie do prezes SO w Szczecinie z dnia 27 lipca 2015 r., w którym przedstawiono krytyczne uwagi szczecińskich adwokatów dotyczące tego systemu komunikacji pomiędzy sądem a adwokatami (serdecznie dziękujemy wszystkim adwokatom, którzy udzielili odpowiedzi).
Wyniki rozmów dziekan ORA zawarł w skierowanej do adwokatów drogą mailową odrębnej korespondencji. Zamieszczamy je poniżej:
1. od września 2015 r. będzie funkcjonował elektroniczny portal informacyjny w sądach rejonowych w Szczecinie, podobnie jak od ok. 2 lat funkcjonuje już on przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie; po zgłoszeniu się jako pełnomocnik uprawnionej strony w konkretnym postępowaniu, adwokat będzie miał dostęp na bieżąco do informacji zamieszczanych na tym portalu;
2. biura obsługi interesantów będą mailem odpowiadały na pytania obrońców i pełnomocników o istotne kwestie wynikające z akt spraw, np. orzeczenia, postanowienia, terminy rozpraw itd.; praktyką ma być to, iż adwokat dokonuje zapytania mailowego do BOI, a po ustaleniu tożsamości i uprawnień pytającego w tej sprawie adwokata, na podstawie adresu mailowego, BOI odpowiadać będzie na zadane pytania;
3. podobnie sytuacja będzie mieć miejsce w przypadku pytań zadawanych telefonicznie; adwokat będzie zwracał się do BOI o uzyskanie informacji, zaś po sprawdzeniu, iż telefon, z którego adwokat wykonywał połączenie, jest telefonem kancelarii adwokackiej bądź jego osobistym telefonem komórkowym, BOI będzie zwrotnie wykonywać połączenie do adwokata i udzielać mu żądanych przez niego informacji;
4. wg zapewnień prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie czytelnia BOI w sądzie przy ul. Narutowicza będzie na tyle pojemna, iż nie trzeba będzie oczekiwać na miejsce do przeglądania akt, a ponadto będzie pomieszczenie rezerwowe w razie wyjątkowego natłoku interesantów; w przypadku wyjątkowej konieczności dotarcia do akt przez profesjonalnego pełnomocnika i braku możliwości skorzystania z normalnej formy przeglądania akt w czytelni, pracownicy BOI będą mogli umożliwić przejrzenie akt w sekretariatach wydziałów – dziekan ORA prosi o nienadużywanie próśb o taką formę dokonywania tych czynności, ponieważ może się okazać, że w zgodzie z regulaminem sądowym, pracownicy BOI (sekretariatu danego wydziału) odmówią ich wykonania.

Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2015 r.

(więcej)

W sprawach osobowych Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie rozpoznała jeden wniosek, który dotyczył skreślenia z listy prawników zagranicznych. Przedłużono czas trwania trzech postępowań dyscyplinarnych.
Dziekan ORA w Szczecinie adw. Włodzimierz Łyczywek zrelacjonował przebieg zgromadzenia Szczecińskiej Izby Adwokackiej z dnia 13 czerwca 2015 r. Uczestniczyło w nim 260 adwokatów, ok. 100 adwokatów usprawiedliwiło swoją nieobecność na piśmie. Zdaniem dziekana okoliczności te wskazują, że członkowie izby traktują poważnie swoje obowiązki samorządowe. Egzamin zdała również nowa sala posiedzeń izby, tj. sala audytoryjna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – nowoczesna, komfortowa, spełniająca wszelkie potrzeby samorządu.
Relacjonując obrady plenarnego posiedzenia NRA, które odbyło się 27 czerwca 2015 r., dziekan ORA w Szczecinie poinformował o żywej dyskusji wywołanej zorganizowanym protestem warszawskich adwokatów (w formie marszu). Zgłosił obawy co do odbioru społecznego takiej formy protestu. Poinformował nadto, że prezydium NRA złożyło na ręce ministra sprawiedliwości i premier rządu RP postulaty adwokackie, w tym projekt rozporządzenia w sprawie stawek adwokackich za sprawy z urzędu i z wyboru. Minister ustosunkuje się do nich do końca lipca 2015 r.
Dziekan ORA w Szczecinie zreferował również wystąpienie prezesa NRA adw. Andrzeja Zwary oraz postulowane propozycje zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym i w ustawie o bezpłatnej pomocy prawnej. Na wniosek NRA dokonano zmiany rozporządzenia dotyczącego organizacji sądów w zakresie kontrowersyjnego przepisu o kontroli korespondencji obrońcy i oskarżonego, a także w zakresie ustalania terminów rozpraw pomiędzy prokuratorem, adwokatem i sądem. Wskazał, iż uchwałą NRA prezydium NRA zostało upoważnione do opracowania sposobu ewentualnej akcji protestacyjnej adwokatury.
Dziekan ORA w Szczecinie oraz adw. Marek Mikołajczyk zwrócili uwagę na protest pracowników wymiaru sprawiedliwości. ORA w Szczecinie w głosowaniu jawnym podjęła jednomyślnie uchwałę, w której solidaryzuje się z protestem pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy słusznie akcentują swoje niezadowolenie z wysokości wynagrodzeń, nieadekwatnych do ilości obowiązków służbowych oraz stale przyrastających czynnościach sądowych.
Kolejne posiedzenie ORA w Szczecinie wyznaczono na dzień 31 sierpnia 2015 r.

Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 1 czerwca 2015 r.

(więcej)

W sprawach osobowych Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie rozpoznała - pozytywnie dla wnioskujących - sprawy jedenastu wpisów na listę adwokatów prowadzoną w szczecińskiej palestrze. Na wniosek zainteresowanych, skreślono jednego adwokata z listy adwokatów i jedną aplikantkę z listy aplikantów adwokackich. Przedłużono czas trwania siedmiu postępowań dyscyplinarnych.
Dziekan ORA w Szczecinie adw. Włodzimierz Łyczywek zreferował przygotowania do zgromadzenia izby, które odbędzie się w nowej auli ZUT przy ul. 26 kwietnia. Postanowiono zaprosić na zgromadzenie aplikantów naszej izby.
Do Komisji ds. wizerunku zewnętrznego adwokatury i komunikacji społecznej powołano adw. Krzysztofa Ławrynowicza, adw. Bartłomieja Mużyło, adw. Krystiana Drapińskiego, adw. Pawła Zacharzewskiego, adw. Patryka Zbroję i adw. Michała Olechnowicza.
Adw. Mirosław Łopatto przedstawił przebieg spotkania zespołu zajmującego się zagospodarowaniem ośrodka w Niechorzu. Szczecińscy przedstawiciele zespołu przedstawili w Warszawie opracowanie dotyczące możliwości nowego zagospodarowania tej nieruchomości. Przedstawiciel NRA adw. Ziemisław Gintowt wskazał, że trudno będzie uzyskać jakiekolwiek środki finansowe na ten cel ze strony NRA - izba szczecińska powinna liczyć głównie na siebie.
Kolejne posiedzenie ORA w Szczecinie wyznaczono na dzień 29 czerwca 2015 r.

Klub dyskusyjny adwokatury szczecińskiej – 2.06.2015

W dniu 2 czerwca 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie dyskusyjne adwokatów, którego tematem były sprawy wizerunkowe adwokatury.
(więcej)

Podczas spotkania padły konkretne propozycje co do kształtowania wizerunku adwokatury na zewnątrz, jako promocji naszego zawodu w społeczeństwie.

Większość obecnych była zgodna, że warto i należy przeprowadzić badania socjologiczne, które pozwolą dokładnie zdiagnozować potrzeby i możliwości promocyjne adwokatury. Wyspecjalizowana zewnętrzna firma, która mogłaby te badania wykonać, musiałaby ściśle współpracować z przedstawicielami adwokatury, tak by zaproponowane przez nią działania były adekwatne do specyfiki zawodu adwokata. Badania takie winna przeprowadzić NRA na poziomie ogólnopolskim.

Istotna jest także obecność adwokatury w mediach, poprzez chociażby artykuły sponsorowane. W najbliższym czasie ukaże się dodatek w lokalnej prasie, promujący zawód adwokata i szczecińskich adwokatów.

Należy rozważyć szkolenia z przedstawicielami mediów, tak by adwokat lepiej rozumiał specyfikę funkcjonowania mediów i potrafił odpowiednio się do niej dostosować.

Uznano, że warto zachować kontakt z młodymi pokoleniami na poziomie edukacji szkolnej, choć padły też głosy ze strony osób, które brały ostatnio udział w organizowanych przez NRA i ORA w Szczecinie prawniczych akcjach edukacyjnych w szkołach, wskazujące na rozmijanie się oczekiwań organizatorów i samych odbiorców tej wiedzy, czyli uczniów.

Wskazywano na konieczność przeprowadzania, w miarę możliwości, spotkań z mieszkańcami mniejszych miast, pracownikami dużych zakładów w celu przypominania społeczeństwu o roli adwokatury i potencjalnej pomocy prawnej, którą gotowa jest ona świadczyć w każdej sprawie.

Doświadczeni adwokaci wskazywali także na konieczność odpowiedniego zachowywania się i prezencji każdego adwokata podczas wykonywania codziennej pracy. Chodzi tu na przykład o schludny ubiór w sądzie, odpowiedni do rangi wykonywanego zawodu. Przytoczyli przykłady. Zwrócili uwagę także na zauważalne złe tendencje w zachowaniu samych członków palestry - pogarszającego się poziomu kultury adwokatów na salach sądowych, a także języka używanego w pismach procesowych. Postulowali o promowanie odpowiedniego zachowania adwokata przez władze adwokatury.

Kolejne spotkanie planowane jest po okresie wakacyjnym, a jego tematem będą obowiązujące zasady etyki adwokackiej,

Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2015 r.

(więcej)

W sprawach osobowych Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie rozpoznała sprawy czterech aplikantów adwokackich, którzy postanowili kontynuować aplikację w innych izbach. Rada skreśliła te osoby z listy aplikantów adwokackich miejscowej izby.
W toku posiedzenia adw. Andrzej Marecki poinformował zgromadzonych o wycenie nieruchomości położonej w Niechorzu, a należącej do SIA. Sporządził ją rzeczoznawca Krzysztof Babski, który wskazał, że usytuowanie nieruchomości jest dobre i nie zagraża jemu degradacja linii brzegowej, co pozwala przez przynajmniej kilkadziesiąt kolejnych lat bezpiecznie użytkować nieruchomość. Opinia dotyczy tylko wartości nieruchomości bez zabudowań. Wartość nieruchomości wg wyceny na dzień 22.04.2015 r. wynosi 1.747.100 zł. Nadto opinia zawiera dwa warianty wyceny wartości nieruchomości po wykonaniu inwestycji – w wariancie I: 12.800.400 zł, w wariancie II: 18.375.700 zł. Opinia została sporządzona wraz z arch. Grzegorzem Ferberem. W jednym z wariantów można wybudować 42 apartamenty, w drugim wariancie 57 apartamentów, 57 miejsc użytkowych i lokale użytkowe. W przedstawionej propozycji zaprezentowano możliwość wynajęcia całego budynku firmie zewnętrznej, która zarządza ośrodkiem i może pozostawić izbie określoną ilość apartamentów do dyspozycji. Krzysztof Babski przedstawił ponadto zarys kilku wariantów inwestycji z zaangażowaniem podmiotów zewnętrznych. Opinia przedstawiona przez Krzysztofa Babskiego została wyłożona w siedzibie ORA do wglądu. Krzysztof Babski wskazał, że koszt wybudowania ośrodka wraz z wyposażeniem apartamentów w standardzie wysokim wynosi ok. 10.000.000 zł (+/- 10%).
Informacje te zostaną przedstawione zespołowi ds. ośrodka w Niechorzu działającemu przy NRA w celu rozważenia zaangażowania NRA w zagospodarowanie tego ośrodka.
Adw. Wiesław Fafuła wskazał następnie, że wpłynęło 26 wniosków o wpis na listę adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej od osób, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu adwokackiego – 24 wnioski złożyły osoby, które zakończyły aplikację adwokacką w SIA, dwa dalsze wnioski złożyły osoby, które przystąpiły do egzaminu bez odbywania aplikacji adwokackiej. Wnioski te rada uwzględniła.
Adw. Andrzej Zajda omówił przebieg Dnia bezpłatnych porad prawnych. Zwrócił uwagę na coraz mniejsze zainteresowanie tą inicjatywą ze strony adwokatów jak i samego lokalnego społeczeństwa.
Kolejne posiedzenie ORA w Szczecinie wyznaczono na dzień 1 czerwca 2015 r.

Ogólnopolska konferencja na temat wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w Szczecinie – 15 maja 2015 r.

(więcej)

W dniu 15 maja 2015 r. w Szczecinie odbyła się ogólnopolska konferencja na temat: Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – specyfika postępowania przed komisjami w ramach obowiązującego porządku konstytucyjnego, udział adwokatów i radców prawnych w pracach komisji jako przejaw działalności publicznej samorządów prawniczych.
Organizatorami konferencji były Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie i Komisja ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy NRA, w imieniu których występował mec. Piotr Dobrołowicz.
Na zaproszenie organizatorów do Szczecina przybyli wyjątkowi goście, m.in. specjaliści od prawa konstytucyjnego i administracyjnego: Jacek Trela – Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Jerzy Stępień – Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i jego Prezes w latach 2006-2008, prof. Mirosław Wyrzykowski – Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Grzegorz Jankowski - Sędzia NSA i Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie oraz Milena Szuchnik – przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Kozłowskiej.
W konferencji, prócz członków komisji z innych miast wojewódzkich, uczestniczyli adwokaci ze Szczecińskiej Izby i miejscowi radcowie prawni.
W pierwszej części konferencji Pani Milena Szuchnik przedstawiła genezę powstania komisji i aktualne dane dotyczące prac komisji w skali kraju. Zwróciła uwagę na konieczność przemyślenia szczegółowych rozwiązań prawnych, które utrudniają codzienną pracę komisji, podnosząc, że rozważane są zmiany w obowiązujących przepisach.   
Następnie Pan Jacek Trela zrelacjonował w swoim przemówieniu rolę adwokatów i radców prawnych w pracach komisji, podkreślając, że ich udział w tej nietypowej procedurze rozstrzygania sporów medycznych stanowi novum ustawowe i jednocześnie przejaw działalności publicznej obydwu prawniczych samorządów. Skierowanie do prac w komisji adwokatów i radców prawnych to potwierdzenie solidności i rzetelności członków obydwu samorządów prawniczych, których kompetencje przekonują ustawodawcę do przekazywania im ważnych zadań publicznych, do tej pory zastrzeżonych dla sądów lub organów administracji.
Prawa i obowiązki stron w postępowaniu przed komisją a gwarancje konstytucyjne stanowiły temat wystąpienia Pana Jerzego Stępnia, który w obecnych regulacjach nie dostrzegł wątpliwości natury konstytucyjnej. Uznał on, że zakres przekazanych spraw, ograniczonych dodatkowo maksymalną kwotą odszkodowania, w połączeniu z profesjonalizmem środowisk biorących udział w pracach komisji gwarantuje jego zdaniem wysoki poziom merytoryczny orzekania komisji.
Duża część pacjentów zwraca uwagę na niemożność zasądzania przez komisje zadośćuczynień. Samo orzeczenie o zdarzeniu medycznym jest dla większości pacjentów rozwiązaniem niedoskonałym, nie dającym pełnej satysfakcji. Czy istnieją możliwości prawne ustawowego rozszerzenia uprawnień wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w kontekście art. 45 ust. 1 Konstytucji RP – ten temat był przedmiotem wystąpienia Pana prof. Mirosława Wyrzykowskiego, który dokonując wykładni przepisów Konstytucji RP dostrzegł takie możliwości i zachęcał członków komisji do propagowania zmian, które podążałyby w tym pożądanym społecznie kierunku.   
Pan Grzegorz Jankowski odniósł się z kolei w swoim przemówieniu do charakteru prawnego postępowania przed komisją w kontekście procedury administracyjnej i ochrony danych osobowych. Jego zdaniem orzeczenia wojewódzkich komisji zawierają tak wiele danych wrażliwych, że ich udostępnianie osobom trzecim powinno być w szczególny sposób chronione, co znajduje swój wyraz w orzecznictwie sądów administracyjnych.  
Konferencję zakończyła półtoragodzinna dyskusja z udziałem gości specjalnych i przedstawicieli wojewódzkich komisji z całego kraju na tematy wywołane przez prelegentów.

Społeczna rola adwokatury i samorządu radcowskiego w polskiej demokracji tematem Wieczoru In Gremio w Teatrze Polskim – 16 maja 2015 r.

(więcej)

W dniu 16 maja 2015 r. wieczorem, w sali Czarny Kot Rudy Teatru Polskiego w Szczecinie, odbyło się spotkanie szczecińskich prawników wszystkich zawodów, którego tematem była Społeczna rola adwokatury i samorządu radcowskiego w polskiej demokracji. 
Zaproszenie do dyskusji przyjął Pan Jerzy Stępień (Sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP w stanie spoczynku, jego Prezes w latach 2006-2008), Pan Zbigniew Pawlak – radca prawny, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych i Pan Włodzimierz Łyczywek – Dziekan ORA w Szczecinie, członek NRA.
Goście Wieczoru starali się odpowiedzieć na pytania, czy rola adwokata i radcy prawnego ma ograniczać się do porad prawnych ido występowania jedynie przed sądami, jakie wyzwania stawia przed adwokatem i radcą prawnym polska demokracja i co prawnik wykonujący wolny zawód może zaproponować społeczeństwu, ponad świadczone przez siebie usługi prawne.
W trakcie spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie nagrody Człowieka Roku In Gremio 2014. Laureatem ostatniej edycji został radca prawny Marian Falco, wieloletni dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.
Wyjątkową oprawę artystyczną podczas Wieczoru zapewniła uczestnikom spotkania aktorka Teatru Polskiego w Szczecinie Pani Sylwia Różycka.

Wyjątkowi goście w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej – 15-16 maja 2015 r.

(więcej)

W dniu 15 maja 2015 r. odbyło się spotkanie z Jackiem Trelą – adwokatem, wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej na temat roli adwokata w społeczeństwie demokratycznym i zadań, jakie stoją przed adwokaturą z perspektywy Naczelnej Rady Adwokackiej. Podczas wizyty w naszej Izbie gość opowiedział o podejmowanych przez NRA działaniach, o priorytetach adwokatury i możliwościach, jakie obecnie samorząd adwokacki ma w kontaktach z ministerstwem sprawiedliwości i parlamentem.

W dniu 16 maja 2015 r. członkowie naszej Izby mieli niepowtarzalną okazję spotkać się z wybitnymi prawnikami, sędziami Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Spotkanie z Jerzym Stępniem – prezesem TK w latach 2006-2008- dotyczyło obecnych tendencji w orzecznictwie trybunału w sprawach dotyczących samorządów prawniczych, a także ogólnej roli trybunału w polskiej demokracji na przykładzie konkretnych orzeczeń. Z kolei prof. Mirosław Wyrzykowski poddał analizie przepisy konstytucji w kontekście dyskusji o związkach partnerskich, o równości i zakazie dyskryminacji.

Zwyczajne Zgromadzenie Członków Szczecińskiej Izby Adwokackiej odbędzie się w dniu 13 czerwca 2015r. o godz. 9.00.
Miejsce obrad:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
ul. 26 Kwietnia nr 10
(sala Audytorium im. Stanisława Skoczkowskiego)

Koszykarze ze Szczecińskiej Izby Adwokackiej zajmują II miejsce w ogólnopolskim turnieju o puchar dziekana ORA w Poznaniu

(więcej)

W dniu 11 kwietnia 2015 r. odbył się IV Turniej o Puchar Dziekana ORA w Poznaniu. Rywalizowało 7 drużyn z całego kraju. Trzon prawniczego zespołu szczecińskiego tworzą adwokaci z naszej izby: Mikołaj Kołecki, Robert Majchrzak, Tomasz Rzepiejewski i Marcin Stopa oraz aplikant Krystian Kordyka.
Szczecinianie wygrali wszystkie spotkania w swojej grupie, pokonując kolejno drużyny z Wrocławia, Poznania i Koszalina. W półfinale ograliśmy drugą ekipę poznańską. W wielkim finale Szczecin ponownie spotkał się z Wrocławiem, któremu tym razem nieznacznie uległ. II miejsce w turnieju to najlepsze osiągnięcie szczecinian w dotychczasowej historii poznańskiego turnieju koszykówki.

Klub dyskusyjny adwokatury szczecińskiej

(więcej)

W dniu 24 kwietnia 2015 r. w siedzibie izby adwokackiej odbyło się spotkanie dyskusyjne, którego tematem była szeroko rozumiana sytuacja w adwokaturze, ze szczególnym uwzględnieniem kondycji adwokatury szczecińskiej.

Stawiło się ok. 20 osób reprezentujących de facto wszystkie pokolenia adwokatury. W trakcie 1,5 godzinnego spotkania omówiono wstępnie kwestie kształtowania wizerunku adwokata – zarówno we własnym zakresie, jak i poprzez działania organów izby adwokackiej. Zwracano uwagę na to, że samorząd adwokacki winien w większym stopniu dbać o poziom etyczny swoich członków– w przeciwnym razie dojdzie, na skutek własnych zaniedbań, do erozji wizerunku adwokata. Rozważano także akcje promocyjne adwokatury nakierowane na poszerzenie odbioru jej usług w społeczeństwie poprzez np. zaangażowanie w edukację młodych pokoleń już na poziomie szkolnym, zamieszczenie informacji w prasie lokalnej o izbie adwokackiej, jej celach i samych adwokatach w postaci wkładek, umieszczenie stojaków z ulotkami promującymi usługi adwokackie w sądach. Zastanawiano się nad ewentualnym zleceniem zewnętrznej firmie badań socjologicznych, które pozwoliły by dokładnie zdiagnozować potrzeby i możliwości promocyjne adwokatury.

Przedmiotem dyskusji były też zasady etyki adwokackiej, które w obecnej formie zdaniem wielu osób są przestarzałe i utrwalają niemożność konkurowania adwokatów z radcami prawnymi, nie wspominając o kancelariach „odszkodowawczych”iinnych firmach prawniczych, tworzonych bez udziału adwokatów – nie mających żadnych barier w zakresie reklamy w Internecie.

Zwrócono uwagę na pogarszające się warunki pracy adwokata w sądach. Biura obsługi klienta w sądach (uwaga ta dotyczy przede wszystkim Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód) nie sprawdzają się – oczekiwanie w kolejkach, częsta niemożność, z różnych przyczyn, dostępu do zamówionych już akt utrudnia adwokatowi wykonywanie zaplanowanych, codziennych czynności zawodowych. Uznano za konieczne podjęcie kroków zmierzających do poprawy tej sytuacji.

Zgodnie ustalono, że czwartkowe spotkanie, jako wstępne i rozpoznawcze, nienastawione na postawienie szczegółowych diagnoz i kierunków działań, jest zalążkiem szerszej dyskusji, jaka odbywać się będzie regularnie w siedzibie izby. Kolejne spotkanie planowane jest na koniec maja, a jej tematem będą szczegółowe rozwiązania w zakresie promowania wizerunku adwokatury przez lokalny samorząd.

Piotr Dobrołowicz, wicedziekan ORA w Szczecinie

Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 30 marca 2015 r.

(więcej)

W sprawach osobowych Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie rozpoznała sprawę zawieszenia jednego z członków izby w trybie art. 4c ustawy Prawo o adwokaturze. Po dyskusji, po raz pierwszy w historii izby, Rada postanowiła tymczasowo zawiesić adwokata w wykonywaniu czynności zawodowych w tym trybie.
Rada omówiła następnie artykuł, jaki pojawił się w Głosie Szczecińskim pod tytułem „Pani mecenas i urzędówka". Dziekan ORA adw. Włodzimierz Łyczywek wskazał, że dziennikarz w treści artykułu wypaczył jego wypowiedź na temat tej sprawy. Wskazał, że nie użył słów „Źle to wygląda”. Komentując tę publikację wielu członków rady wskazało, że w trakcie własnej aplikacji często prowadzili sprawy urzędowe od początku do końca, bez udziału patrona na jakiejkolwiek rozprawie. Za najważniejsze uznano właściwe przygotowanie do sprawy aplikanta zastępującego adwokata. Odpowiedzialność spoczywa z tego tytułu na patronie. Niewątpliwie natomiast wydźwięk artykułu jest taki, że adwokaci po macoszemu traktują urzędówki. I nie jest to kwestia oceny prawnej, czy adwokat postępuje zgodnie z przepisami czy nie. Obowiązujące przepisy, także korporacyjne, umożliwiają bowiem aplikantowi, po krótkim czasie od momentu rozpoczęcia aplikacji, zastępowanie adwokata w każdej sprawie, także z art. 148 k.k. Ostatecznie uznano, że nie ma potrzeby polemizowania na łamach gazety z dziennikarzem opisującym sprawę, natomiast ustalono, że zasadnym będzie szersze omówienie tej tematyki w naszym środowisku, na przykład na łamach In Gremio.
Dziekan ORA adw. Włodzimierz Łyczywek wskazał, że adw. Roman Ossowski został wyróżniony przez NRA odznaczeniem „Adwokatura Zasłużonym”.
Adw. Marek Mikołajczyk zreferował przebieg posiedzenia plenarnego NRA. Posiedzenie odbyło się w Otwocku i dotyczyło głównie spraw budżetowych i wydatków na cele informatyzacyjne adwokatury. Efektem obrad było stwierdzenie, że system informatyczny jest nieczytelny, niespójny i ogólnie wadliwy. Osoba odpowiedzialna za system informatyczny przyjęła uwagi i zobowiązała się je uwzględnić. Budżet natomiast został przyjęty bez uwag. Preliminarz i bilans nie budziły wątpliwości. Wydatki NRA wynoszą obecnie rocznie około 7.215.000 zł, a przychody kształtują się na poziomie około 9.700.000 zł. Izba bydgoska domagała się zmniejszenia składki na fundusz administracyjny NRA o 40 zł - budżet uchwalono jednak przy uwzględnieniu dotychczasowej składki. Kolejny raz omówiono na posiedzeniu plenarnym NRA sprawę zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji k.p.k., która rozszerza kategorię obrońców w sprawach karnych. Podjęto uchwałę, aby złożyć taką skargę. Adw. Marek Mikołajczyk odniósł się także do uchwały NRA dotyczącej tzw. zakazu dyskusji na temat strategii rozwoju adwokatury. Wyjaśnił, że sprawa ta opacznie jest przedstawiana na portalach komentujących życie adwokatury. Członkom NRA, którzy podjęli tę uchwałę, nie chodziło bynajmniej o uniemożliwienie dyskusji, ale o jej właściwe przygotowanie. Na posiedzeniu NRA podjęto także uchwałę w przedmiocie wynagradzania rzeczników dyscyplinarnych za wykonywanie czynności ze skutkiem od 31 grudnia 2014 r. Ustalono jednolitą stawkę bazową 200 zł - mnożnik tej stawki będzie ustalany w każdej sprawie. W sprawach różnych omówiono m.in. kontytuowanie realizacji dalszych odcinków serialu telewizyjnego „Obrońcy”. Nagrane zostaną kolejne odcinki. Zmieniono również porę emisji i obecnie będzie to sobota - godz. 17.00.
W kolejnym punkcie posiedzenia dziekan ORA adw. Włodzimierz Łyczywek zreferował sprawę ogólnopolskiego konkursu krasomówczego organizowanego przez Stowarzyszenie ELSA. Konkurs odbędzie się w dniach 16 – 18 kwietnia 2015 r. w Szczecinie. Rada zdecydowała, by dofinansować organizację konkursu kwotą 2.000 zł.
Nadto dziekan ORA adw. Włodzimierz Łyczywek, w nawiązaniu do przebiegu posiedzenia NRA, wskazał, że NRA widzi potrzebę powołania zespołu do spraw ośrodka w Niechorzu. Prezydium NRA wybrało do zespołu adw. Zenona Marciniaka. Po dyskusji Rada podjęła uchwałę o wydelegowaniu do zespołu ds. ośrodka w Niechorzu przy NRA adw. Andrzeja Mareckiego i adw. Mirosława Łopatto.
Kolejne posiedzenie ORA w Szczecinie wyznaczono na dzień 27 kwietnia 2015 r.

Bezpłatne porady prawne PRO BONO – 18 kwietnia 2015r. godz. 9.00-15.00

Wykaz kancelarii (plik do pobrania)

„Malowane Pędzlem i Czasem” – obrazy autorstwa sędzi Małgorzaty Jankowskiej w adwokackiej Galerii „Pod Żabotem”

(więcej)

W dniu 20 marca 2015 r. o godz. 18.00 kustosz Galerii „Pod Żabotem” adwokat Jerzy Piosicki uroczyście oznajmił otwarcie wystawy obrazów namalowanych przez Sędzię Sądu Okręgowego w Szczecinie Panią Małgorzatę Jankowską. W piątkowy wieczór w siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej zebrało się liczne grono admiratorów sztuki Sędzi artystki. Obecni byli przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych – sędziowie, prokuratorzy, radcowie prawni i oczywiście adwokaci z Dziekanem ORA w Szczecinie Włodzimierzem Łyczywkiem na czele.

Pani Małgorzata Jankowska w dużej mierze kopiuje obrazy starych mistrzów malarstwa tak polskiego jak i światowego. Wśród dwunastu obrazów udostępnionych gościom galerii delektować się można wiernymi kopiami obrazów pędzla Jerzego Kossaka, Władysława Podkowińskiego, Leona Wyczółkowskiego czy Josepha Williama Turnera. Jeden z obrazów stanowi autorską koncepcję Sędzi. Wieczór ze sztuką zakończył mini koncert muzyczny tria adwokackiego (adw. Bartłomiej Mużyło - fortepian, adw. Paweł Zacharzewski – gitara, adw. Robert Marzec – perkusja), przyjęty z entuzjazmem przez obecnych gości galerii. Nie mamy wątpliwości, że o tej trójce będzie jeszcze głośno.

Zapraszamy do Galerii „Pod Żabotem” na wystawę wyjątkowej twórczości Sędzi Małgorzaty Jankowskiej.

Zdjęcia z wystawy: Weronika Łyczywek

Pod Żabotem Pod Żabotem
Pod Żabotem Pod Żabotem
Pod Żabotem


Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 23 lutego 2015 r.

(więcej)

W sprawach osobowych Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie uwzględniła wniosek o wpis na listę adwokatów SIA pani Moniki Starosty. Nadto Rada skreśliła trzy osoby z listy aplikantów adwokackich – w dwóch przypadkach na wniosek osób zainteresowanych, z uwagi na zmianę ich miejsca zamieszkania.

Ustalono terminy sprawdzianów dla aplikantów I roku aplikacji, które odbędą się w maju i czerwcu br., a także terminy kolokwium dla aplikantów I i II roku. Uchwalono składy osobowe komisji przeprowadzającej sprawdzian dla I roku aplikacji (adw. Włodzimierz Łyczywek, adw. Wiesław Fafuła i adw. Andrzej Zajda), komisji przeprowadzającej kolokwium dla I roku aplikacji (adw. Andrzej Zajda, adw. Marek Padee i adw. Joanna Szałańska) oraz komisji przeprowadzającej kolokwium dla II roku aplikacji (adw. Marcjusz Szczepański, adw. Mariusz Weissgerber, adw. Andrzej Zajda). W toku posiedzenia omówiono sprawy bieżące, m.in. przebieg konkursu krasomówczego w Szczecinie dla aplikantów Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Dziekan ORA w Szczecinie adw. Włodzimierz Łyczywek przedstawił sprawę, która wpłynęła do izby, a dotyczy ewentualnej możliwości doprowadzenia gazu do budynku, w którym znajduje się lokal szczecińskiej adwokatury. Sprawę przekazano adw. Zbigniewowi Wierzbińskiemu celem ustalenia zasadności takiej inwestycji. Dziekan omówił również kwestię integracji środowiskowej - opowiedział się za koniecznością częstszego brania udziału w spotkaniach okolicznościowych organizowanych w ramach izby. Kolejne posiedzenie ORA w Szczecinie wyznaczono na dzień 30.03.2015 r.

Mecenas Bartłomiej Sochański wyróżniony przez Prezydenta Niemiec Krzyżem Zasługi I Klasy

(więcej)

W dniu 11 lutego 2015 r. w Starym Ratuszu na Podzamczu w Szczecinie ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Pan Rolf Nikel odznaczył Pana Mecenasa Bartłomieja Sochańskiego Krzyżem Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, przyznanym przez Prezydenta Niemiec Joachima Gaucka. Odznaczenie to otrzymują nieliczni cudzoziemcy, w przypadku Pana Mecenasa B. Sochańskiego zadecydowało o tym Jego wieloletnie zaangażowanie w rozwój kontaktów polsko-niemieckich, w tym działania na rzecz utworzenia Euroregionu Pomerania i rozwoju partnerstwa Pomorza Zachodniego z Meklemburgią – Pomorzem Przednim. Nie trzeba przypominać, że Pan Mecenas od wielu lat pełni funkcję konsula honorowego RFN w Szczecinie. Wśród gości, którzy licznie stawili się na uroczystość w głównej sali Starego Ratusza, nie zabrakło przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, w szczególności adwokatów.

Panu Mecenasowi serdecznie gratulujemy!

Mecenas Bartłomiej Sochański Mecenas Bartłomiej Sochański

Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2015 r.

(więcej)

W sprawach osobowych Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie rozpoznawała sprawę aplikantki adwokackiej, która podczas trzyletniej aplikacji nie zaliczyła wszystkich kolokwiów. Rada skreśliła ją z listy aplikantów adwokackich. Poza tym podjęto uchwały w sprawach zainicjowanych na wniosek osób zainteresowanych – m.in. dotyczących wpisu na listę aplikantów adwokackich i skreślenia z niej, z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania wnioskujących aplikantów.

Adw. Piotr Dobrołowicz zreferował przebieg posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2015 r. w Warszawie. W jego trakcie omówiono aktualny porządek prawny regulujący postępowanie dyscyplinarne, które pozostało w rękach samorządu adwokackiego. Ostatnia nowelizacja wzmocniła rolę rzecznika dyscyplinarnego, który będzie wybierany przez zgromadzenie izby. Nadto jest niemal pewne, że nowelizacja procedury karnej wejdzie w życie w lipcu 2015 r. Zmieniony został regulamin przeprowadzania konkursów krasomówczych. Obecnie aplikanci naszej izby będą konkurować z aplikantami z izb w Poznaniu, Łodzi i Zielonej Górze. Omówiono również ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie dyscyplinarnej radcy prawnego, w którym sąd wskazał, iż nie można karać dyscyplinarnie radcy za niewykonywanie obowiązku szkolenia zawodowego. W gronie członków NRA dominuje pogląd, że orzeczenie to ma charakter wyjątkowy i sprzeczny z dotychczasową linią orzeczniczą. Nie powinien on zmienić praktyki izb adwokackich w zakresie egzekwowania od ich członków obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie postanowiła wyznaczyć termin zwyczajnego zgromadzenia Szczecińskiej Izby Adwokackiej na dzień 13 czerwca 2015 r.

Adw. Mikołaj Kołecki zreferował sprawę konieczności powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz Administratora Systemów Informatycznych (ASI) Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Konieczność formalnego powołania wynika ze zmian w ustawie o ochronie danych osobowych. Rada postanawia powołać Administratora Bezpieczeństwa Informacji w osobie adw. Mikołaja Kołeckiego.

Ponadto omówiono obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych dla wszystkich adwokatów od 1 marca 2015 r.
W dniu 20 lutego 2015 r. odbędzie się konkurs krasomówczy dla aplikantów adwokackich.
Dziekan ORA adw. Włodzimierz Łyczywek omówił zmiany Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej oraz nowelizację ustawy Prawo o adwokaturze, które weszły w życie w grudniu 2014 r. (kadencja rad 4 lata, zmiany w sprawach dyscyplinarnych, wybierany rzecznik w głosowaniu powszechnym).
Dofinansowano kwotą 1.000 zł organizację balu aplikanta. Adwokat Mirosław Łopatto wskazał, że w 2016 r. Szczecin zamierza zorganizować Spartakiadę Prawników.

Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na dzień 23 lutego 2015 r.

Bal Adwokata, Cafe 22, 7 lutego 2015

(więcej)

Dziekan ORA i Klub Adwokata serdecznie zapraszają na Bal Szczecińskiej Izby Adwokackiej, który odbędzie się w dniu 7 lutego 2015r. W tym roku będziemy się bawili prawie w chmurach - w Cafe 22 w biurowcu Pazim.

Początek balu o godzinie 20.00, zapewniamy muzykę na żywo, DJ-a , wyborne jedzenie oraz loterię fantową. Liczymy na zabawę na najwyższym poziomie w Szczecinie i bezchmurne niebo.

Bilety w cenie 220 zł od osoby można nabywać w okresie od 19 stycznia 2015 roku do 30 stycznia 2015 roku u Pani Ani Węgrzynowskiej w siedzibie ORA.

Sala przeznaczona jest na 100 osób i wszyscy będą mogli podziwiać panoramę Szczecina.

Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2014 r.

(więcej)

W sprawach osobowych Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie rozpoznawała wnioski o skreślenie trojga osób z listy aplikantów adwokackich Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Nadto wyraziła zgodę, by pięcioro aplikantów kontynuowało swoją aplikację w innych izbach adwokackich. Pozytywnie rozpoznano także wniosek o powtarzanie roku przez jedną z aplikantek, a także kolejny wniosek - o wpis na listę aplikantów adwokackich.

Następnie omówiono sprawę regulaminu rezerwacji pokoi w ośrodku wypoczynkowym w Niechorzu. Adw. Piotr Dobrołowicz oraz adw. Marcjusz Szczepański zreferowali dwa projekty regulaminu. Po krótkiej dyskusji rada uchwaliła regulamin (jego tekst zamieszczamy w odrębnej wiadomości).

Adw. Piotr Dobrołowicz i dziekan ORA adw. Włodzimierz Łyczywek zreferowali sprawę składki na wydawnictwo Palestra. Składka dla każdego adwokata z tego tytułu wyniesie 10 zł.

Rada postanowiła rozłożyć aplikantom opłatę roczną za aplikację adwokacką na 3 raty - płatne do końca stycznia, marca i maja 2015 r.

Zatwierdzono w dalszej części posiedzenia preliminarz budżetowy Szczecińskiej Izby Adwokackiej na rok 2015 r.

Dziekan ORA adw. Włodzimierz Łyczywek zreferował przebieg posiedzenia plenarnego NRA w Krakowie. NRA podjęła uchwałę nr 19/2014 dotyczącą zasad uchwalania diet dla członków okręgowych rad adwokackich, która zbieżna jest z dotychczasową praktyką izby szczecińskiej.

Na koniec posiedzenia rada postanowiła ustalić nową stawkę wynagrodzenia członków komisji przeprowadzających sprawdziany i sprawdziany poprawkowe dla aplikantów I roku Szczecińskiej Izby Adwokackiej, która stanowić będzie iloczyn stawki 70 zł i liczby aplikantów adwokackich biorących udział w sprawdzianie, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za dzień pracy nie może być niższe niż 500 zł.

Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na dzień 19 stycznia 2015 r.

Regulamin rezerwacji pokoi w ośrodku wypoczynkowym Szczecińskiej Izby Adwokackiej w Niechorzu

(więcej)

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 r., uchwaliła Regulamin rezerwacji pokoi w Ośrodku Wypoczynkowym Szczecińskiej Izby Adwokackiej w Niechorzu.

Regulamin rezerwacji pokoi w ośrodku wypoczynkowym
Szczecińskiej Izby Adwokackiej w Niechorzu

zatwierdzony uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 r.

§1
Przedmiot regulaminu

Przedmiotem regulaminu jest ustalenie zasad rezerwacji pokoi w ośrodku wypoczynkowym w Niechorzu należącym do Szczecińskiej Izby Adwokackiej (nazywanej dalej Izbą).
Wysokość opłat za korzystanie z pokoi reguluje odrębna uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie.

§ 2
Zasady rezerwacji

1. Rezerwacji pokoi można dokonywać w siedzibie Izby lub drogą elektroniczną lub pisemnie na adres Izby. Złożenie rezerwacji oznacza wpisanie osoby zgłaszającej się (nazywanej dalej rezerwującą) na listę osób zainteresowanych skorzystaniem z danego pokoju.
2. Potwierdzeniem rezerwacji pokoju jest uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50 % wartości opłaty za korzystanie z pokoju w terminie objętym rezerwacją.
3. Opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet opłaty za korzystanie pokoju w zarezerwowanym okresie.
4. Opłatę rezerwacyjną należy uregulować najpóźniej w terminie do 7 dni od daty złożenia w Izbie rezerwacji na rachunek bankowy Izby z wpisem w tytule przelewu: Opłata rezerwacyjna (z podaniem rodzaju pokoju i terminu rezerwacji) bądź gotówką w siedzibie Izby.W przypadku braku uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w tym terminie,zgłoszenie rezerwacjiulega automatycznie wygaśnięciu.
5. Opłata rezerwacyjna winna być uzupełniona do wysokości 100 % wartości opłaty za korzystanie z pokoju za cały okres rezerwacji najpóźniej na 40 dni przed rozpoczęciem korzystania z zarezerwowanego pokoju. W przypadku nieuzupełnienia opłaty rezerwacyjnej w tym terminie, rezerwacja ulega automatycznie anulowaniu, a dokonana wcześniej opłata rezerwacyjna zostaje zwrócona rezerwującemu.
6. Rezerwujący może anulować rezerwację do 30 dni przed zgłoszonym terminem rozpoczęcia korzystania z zarezerwowanego pokoju. W takim przypadku Izba zwróci mu całość wpłaconej przez niego opłaty rezerwacyjnej.
7. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 6, Izba zwróci rezerwującemu wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną tylko w sytuacji, gdy pokój zarezerwuje na ten termin (zapłaci za niego) inna osoba.
8. Rezerwacja pokoju w sytuacji, gdy do planowanego rozpoczęcia terminu korzystania z niego pozostaje mniej niż 30 dni jest możliwa jedynie po uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 % wartości opłaty za korzystanie z pokoju za cały okres objęty rezerwacją. Anulowanie rezerwacji w tym przypadku następuje na zasadach wskazanych w ust. 7.

Bal Prawnika, Hotel Park, 14 lutego 2015 r.

(więcej)

Uprzejmie informujemy, że szczeciński oddział ZPP serdecznie zaprasza szczecińskich adwokatów, a także sędziów, prokuratorów, notariuszy, radców prawnych, komorników i kuratorów sądowych na Bal Prawnika, który odbędzie się 14 lutego 2015 roku o godz. 19.00 w hotelu „Park Hotel” przy ul. Plantowej 1 w Szczecinie (http://www.parkhotel.szczecin.pl).

Bilety w cenie 220 zł (od osoby) dostępne będą od 20 stycznia 2015 roku, jednak już teraz można dokonywać rezerwacji e-mailowej, pisząc na adres zarząd@zppszczecin.pl (w treści wiadomości prosimy podać imię, nazwisko i liczbę rezerwowanych biletów). Informacje na temat balu dostępne są na stronie internetowej ZPP, fanpage’u (www.facebook/zppszczecin) i pod numerem telefonu 504 074715 – u pani SSR Katarzyny Grodź.

Egzamin adwokacki 2015

(więcej w linku „informacje dla aplikantów”)

XII SZCZECIŃSKI TURNIEJ BRYDŻOWY PRAWNIKÓW O PUCHAR DZIEKANA ORA W SZCZECINIE

(więcej)

W sobotę 13 grudnia 2014 r. w siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej przy Placu Batorego 3 w Szczecinie odbył się XII Szczeciński Turniej Brydżowy Prawników o puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie.

W turnieju brało udział 9 par, a wśród nich adwokaci, sędziowie i radcowie prawni. W tym doborowym gronie najlepiej rozgrywała para mieszana: radczyni prawna Agata Pyclik-Chojenka i ławnik DżemilPółtorzycki. Miło nam poinformować, że drugie miejsce zajęła para adwokacka Bartłomiej Sochański i Piotr Dobrołowicz. Puchar zwycięzcom wręczył dziekan ORA w Szczecinie Włodzimierz Łyczywek, który również brał udział w turnieju.

Szkolenie zawodowe z wykorzystaniem programu IDEA

(więcej)

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie przypomina, że zgodnie z uchwałą nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, każdy adwokat zobowiązany jest uzyskać 12 punktów szkoleniowych, co odpowiada 12 godzinom szkolenia.

Za dziekanami izb krakowskiej i wrocławskiej, zachęcamy do korzystania z serwisu IDEA (www.idea-adw.org), którego aktywny link znajduje się także na stronie serwisu adwokatury. Zakup dostępu do wykładu umożliwia uzyskanie 1 punktu. Ilość wykładów zamieszczonych na platformie umożliwi wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.

W imieniu zarządu szczecińskiego oddziału Zrzeszenia Prawników Polskich

informuję, że w dniu 5 grudnia 2014 r. (piątek) o godz. 18:00 w siedzibie ZPP o/Szczecin przy ul. Rayskiego 23/3 (siedziba OIRP Szczecin) odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące przygotowań do Ogólnopolskiej Spartakiady 2016 r.
(więcej)

Chcielibyśmy, żeby spotkanie osiągnęło następujące efekty:
- uzgodnienie formuły organizacyjnej, w ramach której przygotowana zostanie Spartakiada;
- przygotowanie wstępnego harmonogramu prac,
- wyłonienie zespołu osób chętnych do bezpośredniej koordynacji przygotowań imprezy.

Wszystkich zainteresowanych organizacją spartakiady serdecznie zapraszamy.
Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o rozesłanie powyższej informacji do członków Izby.

serdecznie pozdrawiam

w imieniu Zarządu ZPP o/Szczecin
adw. Bartłomiej Mużyło

Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 17 listopada 2014 r.

(więcej)

W pierwszej kolejności rozpoznano sprawy osobowe. Na listę aplikantów adwokackich naszej izby wpisano Alicję Strzałkowską – Turzańską, Marcina Kryszko i Krzysztofa Błażejewskiego. ORA w Szczecinie wyraziła zgodę apl. adw. Adriannie Szczecińskiej na przeniesienie do Izby Adwokackiej w Warszawie, apl. adw. Markowi Kozakowi - na przeniesienie do Izby Adwokackiej we Wrocławiu, a apl. adw. Darii Głowackiej - na przeniesienie do Izby Adwokackiej w Koszalinie. Z listy aplikantów adwokackich Szczecińskiej Izby Adwokackiej skreślono natomiast Sylwię Makowską.

W dalszej części posiedzenia omówiono sprawę zmiany wysokości opłat za korzystanie z pokoi ośrodka w Niechorzu. Uznano zgodnie, że w celu równoważenia finansów ośrodka opłaty muszą wzrosnąć. Podjęto uchwałę, na mocy której od 1 stycznia 2015 r. ulegają zmianie zasady odpłatności za korzystanie z ośrodka. W zakresie podstawowym stanowi ona, że opłata dla członków SIA, w tym aplikantów adwokackich oraz emerytów adwokackich, a także pracowników SIA za korzystanie przez jeden tydzień w roku z pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł, pokoju dwuosobowego – 340 zł, pokoju trzyosobowego – 420 zł, pokoju czteroosobowego – 500 zł.
Rada ustaliła nadto, że ramowy regulamin, w którym określone zostaną zasady rezerwacji pokoi w ośrodku w Niechorzu, zostanie uchwalony na kolejnym jej posiedzeniu.

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie zarekomendowała dziekanowi ORA w Szczecinie wsparcie finansowe żeńskiej drużyny siatkarskiej, której trzon stanowią członkinie naszej izby.

Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na dzień 15 grudnia 2014 r.

„Szlachetna Paczka”

Adwokaci i aplikanci adwokaccy mogą dołączyć do wyjątkowej akcji pro bono „Wiosna Prawników i Dziennika Gazety Prawnej”. W ramach projektu „Szlachetnej Paczki” 13 grudnia adwokaci i radcy prawni udzielać będą porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej, podopiecznym Stowarzyszenia Wiosna.

(więcej)

Akcja organizowana jest wspólnie z Dziennikiem Gazetą Prawną, Stowarzyszeniem Wiosna i Krajową Izbą Radców Prawnych. Patronat honorowy objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Porady prawne udzielane będą w dniu finału projektu Szlachetnej Paczki – 13 grudnia, przez ok. cztery godziny, w 19 punktach w największych miastach Polski.

Adwokaci i aplikanci adwokaccy, którzy chcą dołączyć do akcji, mogą zarejestrować się na stronie:https://prawnicy.wiosna.org.pl

Stowarzyszenie Wiosna jest otwarte również na inną formę współpracy z prawnikami. Można dołączyć do „Klubu WiP” poprzez regularne wpłaty na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia, po 22 listopada br. można zostać darczyńcą Szlachetnej Paczki i przygotować paczkę dla konkretnej rodziny, można też ufundować indeks Akademii Przyszłości dla konkretnego dziecka, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Więcej informacji o projektach znajduje się na stronie: http://www.wiosna.org.pl

Szlachetna Paczka istnieje od 13 lat. Zapoczątkował ją w Krakowie ks. Jacek Stryczek, który z grupą studentów z duszpasterstwa akademickiego przygotował paczki świąteczne dla 30 potrzebujących rodzin. Z roku na rok akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W ubiegłym roku 530 500 darczyńców przekazało paczki 17 684 rodzinom. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom. Rodziny i ich potrzeby są starannie identyfikowane przez wolontariuszy Stowarzyszenia.

Zapraszamy do włączenia się w akcję.

/info: za NRA/

Ślubowanie aplikantów adwokackich,

(więcej)

którzy zostali wpisani na listę apl. adw. Szczecińskiej Izby Adwokackiej w dniu 13.10.2014r., odbędzie się 05.12.2014r. o godz. 11.00 w siedzibie ORA w Szczecinie przy Pl. Batorego 3.

Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 13 października 2014 r.

(więcej)

W sprawach osobowych rozpoznano sprawę o wpis na listę adwokatów pani Katarzyny Brzeskiej-Sykały, która przeniosła siedzibę zawodową z Olsztyna do Szczecina. Także z powodu przeniesienia siedziby zawodowej do Szczecina, na listę adwokatów wpisano adw. Pawła Wołodźko. Z osób, które uzyskały pozytywny wynik na egzaminie konkursowym na aplikację adwokacką, zdecydowana większość złożyła wnioski o wpis na listę aplikantów adwokackich naszej izby. Okręgowa Rada Adwakacka w Szczecinie uwzględniła 51 złożonych wniosków. Aplikantami adwokackimi SIA zostali:
Joanna Andrzejewska, Piotr Barwina, Adam Bienias, Marta Boczkowska, Magdalena Burdzy, Marcin Bury, Joanna Bytner, Paula Castillo Morales, Gabriela Chamera, Mateusz Cholewiak, Błażej Dąbrowski, Katarzyna Działa, Emilia Filipek, Bartosz Gojżewski, Karolina Grygorcewicz, Karolina Grygorczuk, Sanda Guzierowicz, Konrad Kalka, Elżbieta Kamieniak, Bartosz Kaźmierczak, Jacek Kępski, Alicja Krzyśko, Milena Kupis, Paweł Kuźniar, Dorota Lambrecht-Halla, Jędrzej Łopatto, Agata Malinowska, Magdalena Malińska, Lena Marchlewska, Marzena Młocicka, Robert Murawski, Adrian Nowitkiewicz, Aleksandra Ornacka, Małgorzata Ostapowicz, Michał Pawłowski, Ilona Piotrowska, Karina Przybyszewska, Agnieszka Sadowska, Marek Stolarczyk, Weronika Surkont, Joanna Sychulec, Piotr Szymański, Bogdan Szyrwiński, Paweł Ulchurski, Mirella Wawruszczak, Natalia Wojnar, Katarzyna Zapor, Agata Zielińska, Paulina Zielińska, Ewa Zubek i Dorota Mocny.

Adw. Piotr Dobrołowicz omówił aktualny stan przygotowań do rozpoczęcia archiwizacji dokumentów znajdujących się w posiadaniu Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Wykonanie czynności w tym zakresie zostanie zlecone wyspecjalizowanemu pracownikowi Archiwum Państwowego, gdzie po zakończeniu archiwizacji część akt zostanie przekazana.

W związku z koniecznością zapewnienia sprawnej obsługi decernatu rzecznika dyscyplinarnego, rada postanowiła powołać kolejne osoby do pełnienia funkcji zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Są nimi adw. Joanna Arendt i adw. Tomasz Rzepiejewski.

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie zarekomendowała dziekanowi ORA w Szczecinie przyznanie aplikantom adwokackim Adamowi Pachuckiemu, Magdalenie Różańskiej, Barbarze Twarowskiej, Piotrowi Walerczykowi, Patrykowi Zasuwikowi, Marcie Zielińskiej nagród pieniężnych po 500 zł z tytułu bardzo dobrych wyników uzyskanych na kolokwium rocznym.

Postanowiono także wesprzeć szczecińską edycję festiwalu filmowego „Watch Docs – Prawa Człowieka w filmie” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz piłkarski Turniej o Puchar Zrzeszenia Prawników Polskich w Szczecinie kwotami po 1.000 zł.

Do kolejnego posiedzenia rady odroczono temat wysokości opłat za pokoje w ośrodku wypoczynkowym w Niechorzu oraz ustalenia nowych zasad rezerwacji pokoi.

Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na dzień 17 listopada 2014 r.

Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2014 r.

(plik do pobrania)

Szkolenie zawodowe adwokatów w Międzywodziu - 24-26 października 2014 r. (więcej w linku kształcenie)

W dniu 28 czerwca 2014 r. w „Sali Kongresowej” Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się uroczystość ślubowania nowych adwokatów w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej

(więcej)

Szeregi miejscowej adwokatury powiększyły się o 44 osoby. Powodzenia w wykonywaniu odpowiedzialnego zawodu życzymy: Rolandowi Adamiakowi, Joannie Arendt, Robertowi Balcerowiczowi, Magdalenie Biaduń, Łukaszowi Białeckiemu, Magdalenie Borkowskiej, Izabeli Celeban, Marcie Franaszek, Piotrowi Grygierowi, Piotrowi Jankowskiemu, Maciejowi Jasiakiewiczowi, Dariuszowi Jaworskiemu, Piotrowi Kameckiemu, Magdalenie Krzesińskiej, Annie Kseń, Natalii Majchrzak, Monice Matkowskiej, Maciejowi Meteckiemu, Grzegorzowi Motakowi, Grzegorzowi Nowaczykowi, Krzysztofowi Obremskiemu, Magdalenie Pakule, Kajetanowi Pawłowiczowi, Agnieszce Salmonowicz, Aleksandrze Skinder, Bartoszowi Sochajowi, Monice Stokowskiej-Bażant, Kornelii Stolf-Peplińskiej, Anicie Swasze, Mateuszowi Szabelskiemu, Krzysztofowi Szałapskiemu, Rafałowi Szyszyło, Edycie Świderskiej, Patrykowi Taranowiczowi, Michalinie Trzcińskiej, Jakubowi Turkiewiczowi, Joannie Urban, Michałowi Wolskiemu, Katarzynie Wójcik, Magdalenie Wróblewskiej, Pawłowi Zacharzewskiemu, Mariuszowi Zasławskiemu, Bernadetcie Zausze i Dominice Żołnowskiej.

Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2014 r.

(więcej)

Z przykrością zawiadamiamy, że w ostatnim miesiącu zmarło troje członków naszej izby – adw. Tadeusz Nawrot, adw. Wiesław Praszek i apl. adw. Katarzyna Litwińska. Posiedzenie Rady rozpoczęło się od uczczenia ich pamięci minutą ciszy.

W ramach rozpoznawanych na posiedzeniu wniosków osobowych, na listę adwokatów wpisano panią Magdalenę Parobij, która po odbyciu aplikacji adwokackiej zdała w 2014 r. egzamin zawodowy.

Dziekan ORA w Szczecinie adw. Włodzimierz Łyczywek zreferował przebieg ostatniego zgromadzenia SIA (31.05.2014 r.) oraz przebieg plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się w Szczecinie w dniach 13-15 czerwca 2014 r.

ORA w Szczecinie ustaliła terminy kolokwiów dla I i II roku aplikacji. Kolokwium z zakresu prawa karnego dla I roku aplikacji odbędzie się w dniach 16 i 17 października 2014 r., zaś kolokwium z zakresu prawa cywilnego dla II roku aplikacji - w dniach 3 i 4 października 2014 r. Aplikantów I roku egzaminować będzie komisja składająca się z adw. Andrzeja Zajdy (przewodniczący), adw. Marka Padee i adw. Zbigniewa Barwiny, zaś II roku – z adw. Marcjusza Szczepańskiego (przewodniczący), adw. Mariusza Weissgerbera i adw. Andrzeja Zajdy.

Nadto Rada postanowiła wystąpić do Naczelnej Rady Adwokackiej z postulatem pilnego wprowadzenia zmian w Regulaminie aplikacji adwokackiej zmierzających do usunięcia sytuacji, w których aplikacja odbywana jest przez aplikantów bez jakiegokolwiek uregulowanego stosunku prawnego z patronem (kancelarią patronacką).

Rada nagrodziła troje aplikantów adwokackich: Ewę Oblicką, Małgorzatę Wojtysiak oraz Dominikę Szargut nagrodami pieniężnymi za osiągnięte wyniki w szkoleniu aplikanckim w wysokości po 300 zł.

Mając na uwadze uchwałę zgromadzenia Izby z 31 maja 2014 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie uchwałą powołała Komisję ds. wizerunku zewnętrznego adwokatury i komunikacji społecznej, której zadaniem będzie przygotowywanie dla rady propozycji promowania w świadomości społecznej wizerunku adwokata, aktywności społecznej adwokatów, usług świadczonych przez adwokatów jako dostępnych cenowo dla ogółu społeczeństwa, zrozumiałych i bliskich obywatelowi oraz potrzeby korzystania z ubezpieczeń ochrony prawnej.

Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na dzień 25 sierpnia 2014 r.

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w Szczecinie

(więcej)

W dniach 13-15 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. Dla Szczecińskiej Izby Adwokackiej było to wydarzenie bez precedensu - pierwszy raz w historii polskiej adwokatury Szczecin dostał możliwość jego zorganizowania. Do naszego miasta przyjechali niemal wszyscy członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej, z jej prezesem adw. Andrzejem Zwarą na czele. W piątek uroczystym bankietem w hotelu Park znamienitych gości powitał dziekan ORA w Szczecinie adw. Włodzimierz Łyczywek. Sobotnie obrady, które odbyły się w hotelu Radisson, były bardzo intensywne i dotyczyły m.in. wydatków na wydawnictwo Palestra, polityki wizerunkowej adwokatury, wynagrodzeń członków organów adwokatury i organów izb adwokackich, zakupu systemu informatycznego dla NRA i wszystkich izb adwokackich. Należy odnotować, że w trakcie posiedzenia członkowie NRA przyjęli propozycję szczecińskich adwokatów Włodzimierza Łyczywka i Marka Mikołajczyka, by powołać zespół, który zajmie się wypracowaniem koncepcji zagospodarowania i wykorzystania na potrzeby adwokatury ośrodka wypoczynkowego w Niechorzu. Po zakończeniu posiedzenia członkowie NRA mieli okazję podziwiać wyjątkowe walory Szczecina. Najpierw autokarem – zwiedzając m.in. Jasne Błonia, Różankę i siedzibę Szczecińskiej Izby Adwokackiej przy Placu Batorego. Następnie – co śmiało uznać można za rarytas – wzięli udział w kilkugodzinnym rejsie żaglowcem „Fryderyk Chopin”. Zakończeniem bogatego w atrakcje dnia był pokaz fajerwerków zorganizowanych w ramach szczecińskich Dni Morza. Szersze sprawozdanie z posiedzenia plenarnego NRA ukaże się w najbliższym numerze In Gremio.

Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej

(więcej)

W dniu 31 maja 2014 r. odbyło się coroczne Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Tuż po godz. 9.00 na sali ZUS-u, w miejscu zgromadzenia miejscowej palestry, odnotowano obecność 210 adwokatów z ogólnej liczy 326 adwokatów - członków izby (co oznacza, że na najważniejsze spotkanie samorządu adwokackiego w roku stawiło się 64 % uprawionych do głosowania).

Zgromadzenie otworzył dziekan izby – adw. Włodzimierz Łyczywek. Z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej w zgromadzeniu uczestniczyła adw. Maria Kapsa – dziekan Izby Adwokackiej w Koszalinie.

Sprawozdania z działalności rady adwokackiej, komisji rewizyjnej i sądu dyscyplinarnego za rok 2013 nie wzbudziły zastrzeżeń obecnych adwokatów. Z jednym wyjątkiem - adw. Dariusz Jan Babski i adw. Tomasz Milewski przedstawili swoje wątpliwości co do formy i zasadności uchwalenia przez Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie diet samorządowych dla jej członków. W toku dyskusji na ten temat przeważały głosy o zasadności wprowadzenia systemu wynagradzania członków rady za pracę na rzecz samorządu, zwrócono jednak uwagę na brak przeprowadzenia środowiskowych konsultacji, które - zdaniem większości zabierających głos - winny poprzedzić podjęcie uchwał o przyznaniu diet. Pokłosiem tej debaty było złożenie do komisji wnioskowej projektu uchwały nakazującej radzie adwokackiej uchylenie wszystkich uchwał dotyczących diet. Ostatecznie, za jej podjęciem głosowało 26 adwokatów, przeciwko było 88, wstrzymało się 55. Uchwała o postulowanej treści nie została więc podjęta.

Tegoroczne zgromadzenie zostanie jednak zapamiętane z innej przyczyny. Po raz w historii izby przedstawiciele naszego samorządu adwokackiego podjęli niemal jednogłośnie uchwałę o obniżeniu wysokości składki adwokackiej – i to o blisko 50 zł. Uzasadnieniem do podjęcia tej decyzji była dobra sytuacja finansowa izby, zebranie wystarczających środków do spłacenia kredytu na zakup lokalu, a nade wszystko stały wzrost liczby adwokatów szczecińskiej izby. Składka adwokacka wynosi obecnie 165 zł (nie licząc obciążeń na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej i ubezpieczenia zawodowego).

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 27.09.2014r. (więcej w linku: informacje dla aplikantów)

polecamy

W zakładce "Adwokaci" mogą Państwo znaleźć aktualne, alfabetyczne listy członków adwokatury szczecińskiej i zagranicznej wraz z adresami ich kancelarii oraz spis aplikantów adwokackich wszystkich lat.

Zapraszamy do działu "Aktualności", w którym na bieżąco umieszczamy informacje na temat istotnych wydarzeń dla naszej adwokatury.